הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 5/2001 – היחידה למיסוי בינלאומי – הקמה ודרכי פעולה

הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 5/2001 – היחידה למיסוי בינלאומי – הקמה ודרכי פעולה

ביום 24 לספטמבר 2000 מינה נציב מס הכנסה צוות אשר יגיש את המלצותיו לעניין הקמת יחידה למיסוי בינלאומי (להלן: "היחידה"), תוך התייחסות, בין היתר, לנושאים אשר יטופלו על ידי היחידה, דרכי עבודתה ומבנה היחידה.

נחיצות היחידה אינה שנויה במחלקות וקיבלה משנה תוקף בעיקר לאור הליברליזציה שהונהגה על ידי בנק ישראל, מאמצע מאי 1998.

ביום 31 באוקטובר 1999 מינה שר האוצר ועדה ציבורית לרפורמה במיסוי הישיר (להלן: "ועדת בן בסט"), בין יתר מטרות ועדת בן בסט עמד לבחינה נושא המיסוי של תושבי ישראל בחו"ל ותושבי חו"ל בארץ. במסגרת המלצות ועדת בן בסט, הומלץ על הקמת יחידה מיוחדת למיסוי בינלאומי.

בין יתר הסיבות להמלצות להקמת היחידה ניתן למנות את הליברליזציה, פתיחת השווקים והפיכת העולם ל"כפר גלובלי", מספר העסקאות הבינלאומיות והיקפן שעלו לאין שעור בשנים האחרונות.

מטרת הוראת ביצוע זו היא לפרט את הנושאים אשר יטופלו ביחידה למיסוי בינלאומי, דרכי פעולתה, מבנה היחידה ויחסי הגומלין עם היחידות השונות באגף. הוראת הביצוע מבוססת על המלצות צוות שמינה נציב מס הכנסה לעניין הקמת יחידה למיסוי בינלאומי, כפי שאושרה בישיבת הנהלת האגף מתאריך 23.11.2000.

לחץ כאן להוראת ביצוע 5/2001