טופס 5952א דוח מרכז לשנת מס חור האנגלים

טופס 5952א – דוח מרכז לשנת המס (להלן: "שנת המס") (חוק האנגלים)

לכל מונח בטופס 5952א תהא המשמעות הנודעת לו בסעיפים 19 ו-20 לחוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו- 2012 (תיקוני חקיקה) (תיקון מספר 5), התשע"ו-2016 (להלן: "החוק")

 

להלן הפרטים אשר יש למלא בטופס:

 

פרטי החברה

שם החברה (להלן: "החברה")

מספר תיק החברה

משרד השומה בו מתנהל התיק

מספר טלפון

כתובת

□ אזור פיתוח א             □ אזור אחר (1)

הוגשה בקשה לאישור מראש    □ כן                    □ לא    

 

ריכוז השקעות מזכות בחברה במצטבר עד לתום שנת המס

מועד ההשקעה (2)

סכום ההשקעה המזכה

המועד הקובע (3)

שיעור ביצוע (4)

 

בשנת המס אשר לגביה מוגש הטופס

סך הוצאות החברה (5)

הוצאות אשר הוצאו בקשר למוצר המבוסס על מו"פ שבוצע בחברה (6)

שיעור ההוצאות אשר הוצאו בקשר למוצר המבוסס על מו"פ שבוצע בחברה מתוך סך הוצאות החברה (7)

סך ההוצאות אשר הוצאו בישראל (8)

שיעור ההוצאות אשר הוצאו בישראל מתוך סך הוצאות החברה (9)

 

המוצר בפיתוח וכל הזכויות הנובעות ממנו הם בבעלות החברה מיום היווצרו ועד לשנת המס (10)

□ כן                 □ לא    

 

החברה רכשה או קיבלה  את מלוא הזכויות במוצר מיחיד/יחידים או מוסד יוצר (11)

□ כן                 □ לא    

אם כן: □ יחיד/יחידים (12) __________________________________________________________

□ מוסד יוצר (13) ________________________________________________________________   

 

□ רצ"ב הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית בדבר עמידתה בתנאים המנויים בסעיפים 5-1 להגדרת חברה מתחילה (14)

 

להלן דברי הסבר של רשות המסים לטופס 5952א

יש למלא את הטופס בכל אחת משנות המס של תקופת ההטבה והמועד הקובע לגבי כל ההשקעות המזכות אשר בוצעו בחברה.

 1. יש לבחון את סיווג מיקום המפעל לאזור הפיתוח בהתאם לתוספת השנייה לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 בכל שנת מס.
 2. מועד ההשקעה – מועד ההשקעה יהא מאוחר מבין המועד בו שילם המשקיע לחברה המתחילה את סכום ההשקעה המזכה במזומן והמועד שבו הקצתה החברה המתחילה למשקיע על המניות כנגד השקעתו בחברה.
 3. המועד הקובע – שנתיים מתום תקופת ההטבה (תקופת ההטבה – שלוש שנות מס החל בשנת המס שבה חל מועד ההשקעה).
 4. שיעור ביצוע – היחס בין הסכום אשר הושקע במו"פ במישרין מתוך ההשקעה המזכה ואושר על ידי הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (להלן: "הרשות") לבין ההשקעה המזכה. יש לצרף את אישור הרשות. נדרש להגיע ל- 100% עד למועד הקובע.
 5. סך הוצאות החברה – סך כל הוצאות החברה בכל שנת מס עד תום תקופת ההטבה (בהתאם לדוחות כספיים סקורים/מבוקרים של החברה).
 6. הוצאות אשר הוצאו בקשר למוצר המבוסס על מו"פ שבוצע בחברה – סך ההוצאות אשר הוצאו במישרין ובעקיפין בקשר למוצר המבוסס מו"פ בכל שנת מס עד תום תקופת ההטבה. על הרשות לאשר את סכום ההוצאות כאמור. יש לצרף את אישור הרשות.
 7. שיעור ההוצאות אשר הוצאו בקשר למוצר המבוסס על מו"פ שבוצע בחברה מתוך סך הוצאות החברה – היחס שבין ההוצאות אשר הוצאו בקשר למוצר המבוסס על מו"פ שבוצע בחברה לבין סך הוצאות החברה בכל שנת מס עד תום תקופת ההטבה. נדרש ש- 70% לפחות מהוצאות החברה הוצאו, במישרין או בעקיפין, בקשר למוצר המבוסס על מו"פ שבוצע בחברה.
 8. סך ההוצאות אשר הוצאו בישראל – סכום ההוצאות שהוציאה החברה בישראל בכל שנת מס החל בשנת המס בה חל מועד ההשקעה ועד לתום תקופת ההטבה. על הרשות לאשר את סכום ההוצאות אשר הוצאו בישראל. יש לצרף את אישור הרשות.
 9. שיעור ההוצאות אשר הוצאו בישראל מתוך סך הוצאות החברה – היחס שבין ההוצאות אשר הוצאו בישראל לבין סך הוצאות החברה בכל שנת מס החל בשנת המס בה חל מועד ההשקעה ועד לתום תקופה ההטבה. נדרש שיותר מ- 50% מן ההוצאות של החברה הוצאו בישראל.
 10. על הרשות לאשר כי המוצר בפיתוח וכל הזכויות הנובעות ממנו הם בבעלות החברה מיום היווצרו בכל שנת מס עד לתום תקופת ההטבה. יש לצרף את אישור הרשות.
 11. יש לענות על סעיף זה רק אם התשובה לסעיף 10 לעיל הייתה לא. על הרשות לאשר כי החברה רכשה או קיבלה את מלוא הזכויות במוצר מיחיד/יחידים או מוסד יוצר שהמוצר היה בבעלותו של יחיד/יחידים או של מוסד יוצר מיום היווצרו ובכל שנת מס עד לתום תקופת ההטבה. יש לצרף את אישור הרשות.
 12. יש לרשום שם ומספר תעודת זכות של היחיד/יחידים מהם קיבלה החברה את זכויות במוצר.
 13. יש לרשום את שם המוסד היוצר ממנו קיבלה החברה את הזכויות במוצר.
 14. על החברה להגיש עם טופס זה את אישורי הרשות בדבר עמידתה בתנאים המנויים בסעיפים 5-1 להגדרת "חברה מתחילה".

 

לחץ כאן לטופס 5952א