טפסים מיסוי מקרקעין

חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (להלן: "החוק") קובע כי המנהל רשאי לקבוע את הטפסים הדרושים לביצוע החוק. כאשר קבע המנהל טפסים כאמור לא ישתמש אדם אלא בהם.

בהתאם לחוק ולתקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)(דיווח מקוון), התשע"ח-2017, קיימת חובה להגיש את הדיווחים להלן באופן מקוון:

1. הצהרה על פי סעיף 73 לחוק.

2. בקשה לתיקון שומה על פי סעיף 85 לחוק.

3. הודעץ השגה על פי סעיף 87 לחוק.

4. מסמך כאמור בסעיף 96 לחוק.

להלן טפסים מיסוי מקרקעין אשר נקבעו על ידי המנהל לצורך החוק:

 • טופס 7161 - בקשה לקבלת אישור לרישום בפנקסי המקרקעין
 • טופס 7739 - מכירת זכות במקרקעין בהתאם להוראות פרק ג לחוק ההתייעלות הכלכלית, התשע"ו-2015
 • טופס 7100 – בקשה לאישור דיווח שאינו מקוון במיסוי מקרקעין
 • טופס 7920 - הודעה של בעל מניות מהותי על העברת דירה מבעלות חברה לבעלותו
 • טופס 7202 – מכירת דירה ע"י חייב במס ריבוי דירות - בקשה לקבל פטור ממס ריבוי דירות, מענק ואישור הפקדה בקופת גמל
 • טופס 7201 – הצהרה על ריבוי דירות לשנת 2017
 • טופס 2988 - הצהרה לצורך בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין מכירת דירת מגורים מזכה
 • טופס 7914e - הצהרה לצורך חיוב במס שבח מקרקעין במכירת דירת מגורים מזכה חייבת (לשימוש בתקופת המעבר בשנים 2014-2017).

Declaration for Betterment Tax Obligation Upon sale of an Obligated Entitling Residential Apartmnt (For use during the transition period in the years 2014-2017).

 • טופס  7158 תחשיב החיוב במס שבח לפי לינאריות מוטבת לדירות מגורים מזכות במכירת דירה שמחירה מושפע מהאפשרויות לתוספת בנייה קיימת או צפויה לפי סעיף 48א(ב3) לחוק.
 • טופס 7157 תחשיב הפטור במס שבח במכירת דירת מגורים מזכה שמחירה מושפע מהאפשרויות לתוספת בנייה קיימת או צפויה לפי סעיף 49ז לחוק - נספח להצהרה והשומה העצמית.
 • טופס 7156 - בקשה לבחינת החלטה לדחיית הקטנת מקדמה בהתאם להוראות סעיף 15 (ו) (1) לחוק מסוי מקרקעין.
 • טופס  7002 - הצהרה על מכירה ורכישת זכות במקרקעין/ פעולה באיגוד מקרקעין.
 • טופס 704 - בקשה לשובר תשלום/אישור לרישום בפנקסי מקרקעין בלבד.
 • טופס 7000 - הצהרת המוכר על מכירת דירת מגורים מזכה שאינה כוללת זכויות בנייה קיימות או צפויות ומבוקש בגינה פטור ממס שבח (כולל פטור עד תקרה וחיוב על החלק העודף).
 • טופס 703 - בקשה לפעולות ושירותים.
 • טופס 2990א - חישוב מס שבח מקרקעין במכירת דירת מגורים מזכה חייבת בליניאריות חדשה - נתונים לשומה עצמית.
 • טופס 7000/ב - הצהרת המוכר/רוכש על מכירת/רכישת זכות במקרקעין שהריווח ממנה נתון לשומת מס הכנסה ומבוקש בגינה פטור לפי סעיף 50 לחוק מיסוי מקרקעין.
 • טופס 7004 - בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין על מכירת זכות במקרקעין אגב פירוק איגוד.
 • טופס 7003 - בקשה לפריסת מס שבח מקרקעין.
 • טופס 7008 - עדכון פרטי עורך דין.
 • טופס 738 - רכישת זכויות בנייה נוספות שהוקנו מכוח תמ''א 38.
 • טופס 7912 - הצהרת רוכש דירת מגורים יחידה.
 • טופס 7913 - הצהרת מוכר דירת מגורים מזכה.
 • טופס 7914 - הצהרה לצורך חיוב במס שבח מקרקעין במכירת דירת מגורים מזכה חייבת.
 • טופס 7097 - הצהרה על משק חקלאי (נספח להצהרה על מכירת זכות במקרקעין 7002).
 • טופס 1271/א - אישור על זכאות לקזז הפסדים לצורך חישוב מס שבח.
 • טופס 5340 - בקשה לאישור לפי סעיף 50 לחוק מס שבח מקרקעין, תשכ''ג - 1963.
 • טופס 7010 - הודעה על הקצאה.
 • טופס 7025 - הודעה על מכירת אופציה במקרקעין.
 • טופס 7016 - בקשה לקבלת טופס 50 כללי.
 • טופס 7555 - בקשה להקטנת מקדמה לשיעור 0% בפרוייקט בליווי בנקאי.
 • טופס 7648 - בקשה לפטור ממס שבח במכירת דירת מגורים שאינה מזכה לפי סעיף 6א לחוק מיסוי מקרקעין (הגדלת ההיצע של דירות מגורים-הוראת שעה).
 • טופס 701 - דיווח על בניית פרוייקט חדש.
 • טופס 7017א - בקשה לקבלת טופס 50 לפרויקט בליווי בנקאי.
 • טופס 7155 - בקשה להקטנת שיעורי מקדמה בהתאם להוראות סעיף 15(ה) לחוק מיסוי מקרקעין.
 • טופס 7152 - בקשה לתשלום מקדמה בהתאם להוראות סעיף 15(ב) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה).
 • טופס 7751 - הודעה על דחיית יום המכירה בעסקה מותנת לפי סעיף 75א לחוק מיסוי מקרקעין (עסקה שיום המכירה שלה נקבע לפי סעיף 19 (3א) לחוק).
 • טופס 7017 - בקשה לקבלת טופס 50 לפרויקט.
 • טופס 7738 - הודעה על דחיית יום המכירה במכירת זכות במקרקעין שתמורתה מושפעת מזכויות בנייה לפי תמ"א 38 - הודעה ע''פ סעיף 49לב2(א) לחוק מיסוי מקרקעין (עסקה שיום המכירה שלה ייקבע לפי סעיף 49לב1 לחוק).
 • טופס 7021 - בקשה להקלה בשיעור המס במכירת זכות במקרקעין לבניית דירות מגורים בהתאם לחוק מיסוי מקרקעין (הגדלת היצע של דירות מגורים - הוראת שעה), התשע''א - 2011.
 • טופס 7020 -בקשה לפטור ממס שבח על פי הוראות סעיף 49כב(2) לחוק מיסוי מקרקעין (פטור במכירת יחידת מגורים במתחם פינוי-בינוי בתמורה כספית ורכישת זכות בבית אבות).
 • טופס 7649 - בקשה לפטור ממס שבח במכירת דירת מגורים מזכה לפי חוק מיסוי מקרקעין (הגדלת ההיצע של דירות מגורים - הוראת שעה), התשע''א - 2011.
 • טופס 7085 - בקשה לתיקון שומה לפי סעיף 85 לחוק מיסוי מקרקעין, התשכ''ג - 1963.
 • טופס 2681 - בקשה לביטול קנס, ריבית ו/או הצמדה ו/או פריסת תשלומים.
 • טופס 2857 - בקשה למסירת מידע.
 • טופס 2973 - בקשה לפטור חלקי ממס רכישה לנכים ועולים.
 • טופס 2990 - חישוב מס שבח מקרקעין נתונים לשומה עצמית.
 • טופס 6120 - בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין או ממס רכישה ל''מוסד ציבורי''.
 • טופס 6130 - תצהיר על ביטול מכירה / פעולה באיגוד.
 • טופס 7000א - הצהרת רוכש זכות במקרקעין/באיגוד מקרקעין.
 • טופס  7005 - בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין / מס מכירה / מס רכישה במכירת/רכישת זכות במסגרת חילוף מבנה עיסקי לפי סעיף 49 יא לחוק.
 • טופס 7005א - בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין / מס מכירה / מס רכישה במכירת / רכישת זכות מסגרת חילוף קרקע חקלאית לפי סעיף 49 יא1 לחוק.
 • טופס  7005ב - בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין / מס מכירה / מס רכישה במכירת / רכישת זכות במסגרת חילוף דירות מגרים לפי סעיף 49 יב לחוק.
 • טופס 7005ג - בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין / מס מכירה / מס רכישה במכירת / רכישת זכות במסגרת חילוף זכות למגורים בבית אבות לפי סעיף 49 יג לחוק.
 • טופס 7006 - הודעה עפ''י סעיף 49 כא (א) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה, רכישה) התשכ''ג - 1963.
 • טופס 7013 - השגה לפי סעיף 87 לחוק מיסוי מקרקעין תשכ''ג - 1963.
 • טופס 7036 - הודעה לפי סעיף 96 לחוק מיסוי מקרקעין התשכ''ג - 1963 בענין דמי היתר למנהל מקרקעי ישראל והיטל השבחה - תשלומים והחזרים.
 • טופס 7038 - בקשה לפטור ממס שבח במכירת דירת מגורים לפי סעיף 62(ב) לחוק מס שבח מקרקעין התשכ''ג - 1963.
 • טופס 7039 - הודעה על מכירת זכויות מקרקעין חלק ה2 לפקודת מס הכנסה.
 • טופס 7040 - מקרקעין שלגביהן התקבל אישור מראש על שינוי מבנה על פי חלק ה2 לפקודת מס הכנסה.
 • טופס 7067 - הודעה על נאמנות לפי סעיף 74 לחוק מס שבח מקרקעין, התשכ''ג - 1963.
 • טופס 7086 - הצהרה על מכירת זכות במקרקעין ע''י איגוד הצהרה על פעולה באיגוד מקרקעין לפי סעיף 73 לחוק מיסוי מקרקעין תשכ''ג - 1963.