הבהרת רשות המסים בעניין הוראת השעה בעניין דיבידנד מוטב על פי סעיף 97 לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו- 2018), התשע"ז-2016

הבהרת רשות המסים בעניין הוראת השעה בעניין דיבידנד מוטב על פי סעיף 97 לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו- 2018), התשע"ז-2016

 

במענה לפניות אשר קיבלה הרשות בנושא הדיבידנד המוטב אשר המועד האחרון לחלוקתו הינו עד י' תשרי תשע"ח (30 בספטמבר 2017) מבהירה הרשות כדלהלן:

  1. ההכרזה על חלוקת הדיבידנד וקביעת יום הזכאות לו הינה עד י' בתשרי התשע"ח (30 בספטמבר 2017) ואילו הדיווח ותשלום המס המתחייב יהא עד למועד הדיווח הרלוונטי לחודש ספטמבר קרי, עד ליום כ"ט תשרי התשע"ח (19 באוקטובר 2017).
  2. במקרים אשר בהם הדיבידנד הוכרז על בסיס דוחות כספיים סקורים, ועד לסיום הביקורת על הדוחות לשנת מס 2016 הסתבר כי החלוקה, באופן מלא או חלקי, הינה חלוקה אסורה על פי חוק החברות, ובהתאם לכך הושבו הכספים אל החברה, יתאפשר להגיש דיווח מתוקן (עד מועד הגשת דוחות 2016) המקטין את הדיבידנד, והפרשי המיסוי יוחזרו למשלם.

 

לחץ כאן להבהרת רשות המסים בעניין דיבידנד מוטב עפ"י סעיף 97 לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו- 2018), התשע"ז-2016