הגדרת נכות לעניין סעיף 9א לפקודה

הגדרת "נכות" לעניין סעיף 9א לפקודה

לאחרונה, דנו בפרשנות שיש ליתן למונח "גיל פרישה" שבסעיף 9א לפקודה באשר לחלופה הנוגעת ל"פרישה מוקדמת" בשל נכות יציבה בדרגה של 75% או יותר שנקבעה על פי ...". בשל אי הבהירות הקיימת במיוחד נוכח הדינים השונים על פיהם נקבעת הנכות והסמכויות מכוח אותם חוקים ולנוכח תכלית ההטבה שבסעיף 9א, הוחלט לנקוט בפרשנות מקילה כמפורט להלן:

הקלת המס לפי סעיף 9א לפקודה תינתן לא רק במקרה בו מקבל הקצבה הינו בעל נכות רפואית יציבה בדרגה של 75% או יותר, אלא גם במקרה שלמקבל הקצבה נקבעה נכות יציבה בדרגה של 75% או יותר, על פי אחד החוקים המפורטים בסעיף 9(5)(א) לפקודה, גם אם שיעור הנכות שנקבע ע"י הגורם הרפואי המוסמך, כולל נכות תפקודית, וכן במקרה שלנכה נקבעה דרגת אי כושר להשתכר יציבה, לפי סעיף 209, בפרק ט לחוק הביטוח הלאומי, בשיעור של 75% או יותר, הכול בכפוף להנחת דעתו של פקיד השומה כי פרישתו של מקבל הקצבה מעבודתו קשורה בקשר סיבתי ברור לנכות תפקודית זו.

יובהר כי אין באמור לעיל כדי לשנות מעמדת הרשות כ ה"נכות" לעניין הוראת סעיף 9(5) לפקודה הינה נכות רפואית ולא נכות תפקודית.

לחץ כאן להגדרת "נכות" לעניין סעיף 9א לפקודה