הוראות לעריכת דיווח ממוכן על הקצאת ניירות ערך לעובדים

הוראות לעריכת דיווח ממוכן על הקצאת ניירות ערך לעובדים

כללי מס הכנסה (הקלות מס בהקצאת מניות לעובדים), התשס"ג-2003, מחייבים נאמנים ו/או חברות מדווחות כהגדרתן באותם כללים, להגיש לפקיד השומה טופסי 146 ו- 156 בדבר הקצאת ני"ע לעובדים על פי סעיף 102 לפקודה:

טופס 146 – דוח על ביצוע הקצאה מניות לעובדים על פי סעיפים 5 ו-9(א) לכללים.

טופס 156 – דוח על מניות אשר הוקצו לעובדים המוחזקות בידי הנאמן ועל השינויים שחלו בהחזקת המניות על ידי העובדים בשנת המס, על פי כלל 8 לכללים, ודיווח המעביד על מניות שהוקצו לעובדים והשינויים אשר חלו בהחזקות לפי כלל 9(ב) לכללים.

הנאמן ו/או החברה המדווח/ת ידווחו על תשלום מס שנוכה בעת העברת המניות או מכירתן בהתאם לתקנות הניכוי ממשכורת או מסוגי שכר, לפי העניין, בטופסי 0126 ו/או 0856, בדו"חות חודשיים 0102 ובטופסי 0106 ו/או 0857. דיווח זה יעשה על פי ההוראות לעריכת דיווח ממוכן לשנת מס 2000.

הנחיות אלה של רשות המסים מיועדת להדרכת הנאמנים והחברות המעבידות כיצד יש לערוך ולהגיש את הדו"חות.

החוברת כוללת הנחיות למבנה הדוחות, למילויים ולצורת הגשתם ומשולבים בה הסברים טכניים. בחוברת נעשה שימוש במונח דוח או טופס לחילופין, אך הכוונה תמיד למדיה המגנטית על גביה מוגש הדיווח.

לחץ כאן להוראות לעריכת דיווח ממוכן על הקצאת ניירות ערך לעובדים

ראה גם הטבות מס לעולה חדש ותושב חוזר , החזר מס לעולה חדש , החזר מס לתושב חוזר , ייעוץ מס רילוקיישן