הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 8/2002 – מדרגות מס רכישה – עדכון סכומים (אוקטובר 2002)

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 8/2002 – מדרגות מס רכישה – עדכון סכומים (אוקטובר 2002)

 

ביום 25 באפריל 1999 אישרה הכנסת את תיקון מספר 45 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1965 (להלן: "החוק"), ובין השאר נקבעו בו תיקונים לעניין שיעורי מס הרכישה החלים על דירות מגורים.

בקובץ התקנות 5989 מיום 25 ביוני 1999 פורסם, באישור ועדת הכספים של הכנסת, תיקון לתקנות מס שבח מקרקעין (מס רכישה), התשנ"ט-1999, כדלקמן:

  • בתקנה 2(1) לתקנות במקום חיוב מס רכישה בשיעור 4.5% יבוא חיוב בשיעור 5%.
  • בתקנה 12(ב) לתקנות במקום חיוב במס רכישה בשיעור 4.5% יבוא חיוב בשיעור 5%.
  • בתקנה 16(ב)(3) לתקנות במקום חיוב מס רכישה בשיעור 4.5% יבוא חיוב בשיעור 5%.

תוקף התיקונים הינו מיום 1 בינואר 2000.

ביום 24 במרץ 2002 אישרה הכנסת את תיקון מספר 50 לחוק, ובין השאר נקבעו בו תיקונים לעניין שיעורי מס הרכישה מיום 7 בנובמבר 2001 ועד ליום 31 בדצמבר 2003 (להלן:"התקופה הקובעת").

בקובץ התקנות 6207 מיום 13 בנובמבר 2002 פורסם, באישור ועדת הכספים של הכנסת, תיקון לתקנות מס שבח מקרקעין (מס רכישה) (תיקון והוראת שעה), התשס"ג-2002, לעניין תקנות 2(1), 12(ב) ו- 16(ב).

תיקונים אלו קובעים כי במקום שיעור מס 5% יבוא 4.5% בתקופה אשר מיום 1 בינואר 2002 עד 31 בדצמבר 2002 ו- 4.75% בתקופה אשר מיום 1 בינואר 2003 עד 31 בדצמבר 2003, וכן נקבע כי ב"תקופה הקובעת" מי שהינו "זכאי" כהגדרתו ב"חוק הלוואות לדיור התשנ"ב – 1992" במקום מדרגת המס של 0.5% תחול לגביו מדרגה של 0%.

הוראות אלו לא יחולו על מכירה ללא תמורה ועל מכירה לקרוב.

תוקף התיקון הינו מיום 7 בנובמבר 2001.

הוראת הביצוע באה לעדכן את מדרגות מס הרכישה כנדרש בחוק ובתקנות, ארבע פעמים בשעה, לגבי המקרים להלן:

  • עדכון מדרגות המס לדירות מגורים.
  • עדכון מדרגות המס למשק חקלאי.
  • עדכון מדרגות תקנה 12 – הקלה ל"עולה" על רכישת זכות במקרקעין.

  

לחץ כאן להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 8/2002

ראה גם החזר מס שבח , חישוב מס שבח , מיסוי מקרקעין טפסים