הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 9/2002 הרפורמה במיסוי מקרקעין (תיקון מס' 50) – הוראה כללית

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 9/2002 הרפורמה במיסוי מקרקעין (תיקון מס' 50) – הוראה כללית

 

בעקבות דוח הועדה הציבורית אשר מינה שר האוצר לרפורמה במערכת מיסוי מקרקעין מיום 7 בנובמבר 2001, פורסם ביום 24 במרץ 2002 תיקון מס' 50 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג-1963, (להלן: "תיקון 50").

תיקון 50 נכנס לתוקף ביום 23 במרץ 2002 ותחילתו היא רטרואקטיבית כך שהוא חל על עסקאות אשר נעשו החל מיום 7 בנובמבר 2001.

(להלן: "היום הקובע" או "יום התחילה").

תיקון 50 עוסק במגוון רחב של נושאים, אשר עיקרם כדלקמן:

 • שיעורי המס והנחות מהמס;
 • שינוי ייעוד;
 • פעולות באיגודי מקרקעין;
 • עסקאות קומבינציה;
 • ניכוי הוצאות ריבית ריאלית ומס רכישה;
 • אופציות במקרקעין;
 • חילוף זכויות במקרקעין;
 • פינוי ובינוי;
 • חלוקת נכסי עיזבון;
 • תיקונים עקיפים: בפקודת מס הכנסה – תיקון חלק ה' 2 (שינוי מבנה);
 • בחוק לעידוד השקעות הון – תיקון פרק שביעי 1 (בניה להשכרה).

הנושאים הנ"ל חלקם מוסדרים במסגרת של הוראות שעה וחלקם מהווים הוראה קבועה.

הוראות השעה הן הוראות המתייחסות למכירתן של זכויות במקרקעין ב"תקופה הקובעת". ה"תקופה הקובעת" מוגדרת בסעיף 1 לחוק כתקופה שמיום 7.11.01 ("היום הקובע") ועד ליום 31.12.03 ומטרתה כאמור, להבחין בין הוראות המיסוי הזמניות לאלו הקבועות.

מטרת חוזר זה היא לפרט את התיקונים הכלליים שבתיקון 50, לרבות שיעורי המס והפחתות המס אשר נקבעו בו, ולגבי יתר הנושאים יופצו חוזרים פרטניים לגבי כל נושא ונושא.

 

לחץ כאן להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 9/2002

ראה גם החזר מס שבח , חישוב מס שבח , מיסוי מקרקעין טפסים