הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 2/2000 – מס רכישה – תיקון מס' 45 לחוק מס שבח

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 2/2000 – מס רכישה – תיקון מס' 45 לחוק מס שבח

 

ביום 25 באפריל 1999 פורסם תיקון מס' 45 לחוק מס שבח אשר נכנס לתוקף החל מיום 1 בינואר 2000.

על פי התיקון הופחת שיעור מס הרכוש על "קרקע" ל-0% ולמימון הפחתה זו הוטל "מס מכירה" והוגדלו שיעורי מס הרכישה.

מטרת הוראת ביצוע זו היא לפרט את התיקונים אשר מתייחסים לשינויים במס רכישה.

על רכישת זכות במקרקעין או פעולה באיגוד מקרקעין יחולו החל מיום 1 בינואר 2000 שיעור המס הבאים:

 1. על רכישת זכות במקרקעין ובעשיית פעולה באיגוד מקרקעין, למעט דירת מגורים, יחול מס רכישה בשיעור 5% (במקום 4.5%).
 1. על רכישת דירת מגורים נוספת יחול מס רכישה בשיעורים של 3.5% ו- 5% כמפורט בסעיף 9(ג1א)(1) לחוק. כלומר, תבוטל מדרגת המס של 0.5% ומדרגת המס העליונה הועמדה על 5% במקום 4.5%.

לפיכך, בנוסף לבדיקת מספר הדירות בבעלות המוכר החל מיום 1 בינואר 2000 יש לבדוק במרשמי המחשב האם קיימת דירת מגורים נוספת בבעלות הרוכש.

 1. על רכישת דירת מגורים יחידה יחול מס רכישה בשיעורים של 0.5%, 3.5% ו- 5%, כמפורט בסעיף 9(ג1א)(2) לחוק, וזאת אם הרוכש יעמוד בתנאים המפורטים להלן:
 • הדירה הנרכשת היא "דירה יחידה" של הרוכש בישראל וב"אזור" כהגדרת המנוח בסעיף 16א' לחוק מיסוי מקרקעין.

לעניין זה "רוכש" כולל בן זוגו של הרוכש וילדיהם אשר טרם מלאו להם 18 שנים ואינם נשואים, וזאת בהתאם לאמור בסעיף 9(ג1א)(ב)(2) לחוק בדומה לעקרון ה"תא המשפחתי" הקבוע בסעיף 49(ב) לחוק.

 • הדירה הנרכשת תיחשב "דירה יחידה" של הרוכש גם בכל אחד מן המקרים הבאים:
 • לרוכש יש, נוסף על הדירה הנרכשת, דירת מגורים אשר הושכרה למגורים בשכירות מוגנת לפני יום 1 בינואר 1997.
 • לרוכש יש, נוסף עליה, דירת מגורים אשר חלקו בה הוא פחות מ- 25%.
 • הרוכש מכר בשנים עשר החודשים שלאחר הרכישה דירת מגורים אחרת אשר הייתה דירתו היחידה עד למועד הרכישה של הדירה החדשה. במקרה זה תוצא שומת מס רכישה לפי השיעורים הקבועים בסעיף 9(ג1א)(1) (3.5% ו- 5%). שומה זו "תוקפא" לבקשת הרוכש למשך שנה ותתוקן בהתאם לשיעורים החלים על "דירה יחידה" אם וכאשר יוכיח הרוכש כי התקיים התנאי האמור לעיל.
  • חשוב להבהיר, כי לצורך מניין הדירות הנוספות אשר יש בבעלות הרוכש יש לקחת בחשבון גם דירות אשר התקבלו בין היתר במתנה, בירושה, בהעברה אגב גירושין, ברכישה על ידי נאמן וכו'.
 • הרוכש הוא יחיד "אזרח ישראלי" או "תושב ישראל".
 • "אזרח ישראלי" יפורש כהגדרתו בסעיף 16א(א)(1) לחוק מיסוי מקרקעין כלומר יחיד אשר רשום או חייב ברישום במרשם האוכלוסין בישראל כאזרח ישראלי.
 • "תושב ישראל" יפורש על פי הגדרתו "יחיד תושב ישראל" על פי ההגדרה לעניין פקודת מס הכנסה ולעניין זה יחול מבחן מרכז החיים ומירב הזיקות לישראל:

המבחן המכריע לקביעת מקום-מושב הינו המקום שבו נמצא מרכז חייו של היחיד.

מבחן זה נגזר מהמקום שבו נמצא האדם במובן הפיסי, אך יש להתחשב גם במקום שבו חיה משפחתו, במיקום בית המשפחה, במיקום רכושו, במקומות המושב של ילדיו ושירות הצבאי.

אין רשימה סגורה ויש להתחשב בכל מבחן רלוונטי נוסף. מקום שבו כלל המבחנים מצביע לעבר ישראל, הרי שלמרות היות האדם בחו"ל, הוא ייחשב לתושב ישראל.

 1. שיעור מס הרכישה על פי תקנה 12 לתקנות מס שבח מקרקעין (מס רכישה) (בנושא רכישת זכות במקרקעין ע"י עולה) יהא החל מים 1 בינואר 2000 כדלקמן: על חלק השווי עד 1,075,925 בשיעור 0.5% ועל חלק השווי העולה על סכום כאמור בשיעור 5% (סכום זה יתעדכן כמקובל ובאופן שוטף).
 1. שיעור מס הרכישה בתקנה 16 לתקנות מס שבח מקרקעין (מס רכישה) (בנושא רכישת משק חקלאי) יהא החל מיום 1 בינואר 2000 כדלקמן: על חלק "השווי הנקי" העולה על 220,065 ₪ ישולם מס בשיעור 5% (סכום זה יתעדכן כמקובל ובאופן שוטף).

 

לחץ כאן להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 2/2000

ראה גם החזר מס שבח , חישוב מס שבח , מיסוי מקרקעין טפסים