הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 4/2013 - הרפורמה במס שבח ומס רכישה 2013

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 4/2013 - הרפורמה במס שבח ומס רכישה 2013

ביום 29 ביולי 2013 נכנס לתוקפו החוק לשינוי סדרי עדיפות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו- 2014), התשע"ג-2013 (להלן: "חוק ההסדרים"). במסגרת חוק ההסדרים, תוקן, בין היתר חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג - 1963 (להלן: "החוק") בתיקון מס' 76 וכן תוקנו תקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)(מס רכישה), התשל"ה - 1974 וזאת בנושאים להלן:

 1. שינוי מודל המיסוי במכירת דירת מגורים מזכה
 • ביטול הפטור ממס שבח אחת ל- 4 שנים במכירת דירות מגורים מזכות.
 • קביעת זכאות לפטור ממס שבח במכירת דירה יחידה וזאת עד לתקרת שווי של 4.5 מליון ש"ח לדירה.
 • מיסוי דירות יוקרה.
 • מיסוי תושב חוץ ברכישת ובמכירת דירות מגורים.
 • הגבלת הפטור המוענק במכירת שתי דירות ורכישת דירה גדולה, לתא משפחתי אשר מחזיק ב- 2 דירות בלבד.
 • שינוי תקופות הצינון הקבועות בסעיף 49ו לחוק בנוגע למכירת דירת מגורים אשר התקבלה במתנה.
 • עסקאות קומבינציה - קביעת הזכאות לפטור רק לחלק הזכות הנמכרת בדירת מגורים כפי שיעור המכר החלקי.
 • קביעת הוראות מיוחדות למיסוי דירות השקעה בתקופת המעבר (1 בינואר 2014 עד 31 בדצמבר 2017).

  

 1. צמצום הפטור ממס שבח לגבי העברה בין קרובים

ביטול הפטור בהעברה ללא תמורה לאחים / גיסים למעט במקרה של מתנה בין אחים כאשר מקורה במתנה או ירושה מהורה.

 

 1. מיסוי חלוקת ריווחי שערוך מקרקעין

קביעת אירוע מס במועד חלוקת דיבידנדים מרווחי שערוך מקרקעין.

 

 1. פינוי בינוי

מיסוי התמורה הכספית הנוספת במכירת יחידה אחרת במתחם.

 

 1. הגדלת שיעורי מס הרכישה והרחבת בסיסו

הגדלת שיעורי מס הרכישה על דירות השקעה, דירות יוקרה ונכסים אחרים.

הטלת מס רכישה על הקצאה של זכויות באיגוד.

 

 1. קביעת עילות נוספות להטלת קנס גרעון

 

 1. הגשת דיווח מקוון במיסוי מקרקעין

תחילתו של תיקון מס' 76 לחוק מיסוי מקרקעין, כפי שנקבע בחוק ההסדרים מיום 1 באוגוסט 2013, יחד עם זאת, לעניין הסדר המס החדש שנקבע למיסוי דירות מגורים נקבע כי תחילתו תהא החל מיום 1 בינואר 2014.

הוראת הביצוע מפרטת את תוכן התיקונים אשר תחילתם ביום 1 באוגוסט 2013 והוראות לפעולה בנוגע עליהם.

 

לחץ כאן להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 4/2013 - הרפורמה במס שבח ומס רכישה

ראה גם החזר מס שבח , חישוב מס שבח , מיסוי מקרקעין טפסים