הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 5/2007 - חישוב השבח במכירת דירת מגורים אשר הושכרה למגורים

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 5/2007 - חישוב השבח במכירת דירת מגורים אשר הושכרה למגורים

 

יחיד המוכר דירת מגורים מזכה, זכאי, על פי בקשתו, לפטור ממס שבח בהתקיים התנאים המפורטים בפרק חמישי 1 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן: "החוק"). לעיתים, בוחר הנישום שלא למשש זכאותו לפטור במכירה הנוכחית (או שאינו עומד בתנאי הפטור ממס שבח) ועל כן, המכירה מקימה חבות במס שבח.

מתעוררת השאלה כיצד יחושב השבח והמס במכירת דירת מגורים אשר הושכרה למגורים.

מטרת הוראת ביצוע זאת לפרט את אופן הטיפול בנכסים כאמור.

ככלל, הכנסה משכר דירה מהווה הכנסה על פי סעיף 2(6) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה") או על פי סעיף 2(1) לפקודה כאשר ההשכרה עולה לכדי "עסק".

כאשר הדירה הושכרה למגורים ניתנת לנישום הבחירה באופן המיסוי במסגרת הפקודה, במגוון מסלולי מיסוי חלופיים.

בהוראת ביצוע זאת יפורטו המסלולים האפשריים והשלכות המס בבחירת מסלול המיסוי (החל על ההכנסה השוטפת) על החיוב במס שבח מקרקעין בעת המכירה.

 

לחץ כאן להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 5/2007

ראה גם החזר מס שבח , חישוב מס שבח , מיסוי מקרקעין טפסים