הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 6/2006 - תיקון מס' 55 לחוק מיסוי מקרקעין –הוראה כללית

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 6/2006 - תיקון מס' 55 לחוק מיסוי מקרקעין –הוראה כללית

 

ביום 12 באפריל 2005 פורסם תיקון מס' 55 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן: "תיקון 55" או "התיקון").

תיקון 55 עוסק במגוון רחב של נושאים אשר עיקרם כדלקמן:

 • הארכת תוקפן של הוראות השעה.
 • שינויים הנוגעים למכירת דירת מגורים מזכה.
 • הקלות ברכישת דירת מגורים יחידה.
 • הרחבת מסגרת ההוצאות המותרות לניכוי מן השבח.
 • הוצאות ריבית ריאלית.
 • חלוקת נכסי עיזבון.
 • העברת נכסים אגב גירושין.
 • אופציה במקרקעין לפי פרק חמישי 2 לחוק.
 • חילוף זכויות במקרקעין לפי פרק חמישי 3 לחוק.
 • פינוי בינוי לפי פרק חמישי 4 לחוק.
 • איחוד וחלוקה.
 • שיעור המס ופריסה.
 • איגודי מקרקעין.
 • הוראות כלליות הנוגעות ליום ושווי רכישה.

 

 לחץ כאן להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 6/2006

ראה גם החזר מס שבח , חישוב מס שבח , מיסוי מקרקעין טפסים