הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 6/2011 – חוק מיסוי מקרקעין (הגדלת ההיצע של דירות מגורים – הוראת שעה), התשע"א-2011

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 6/2011 – חוק מיסוי מקרקעין (הגדלת ההיצע של דירות מגורים – הוראת שעה), התשע"א-2011

 

לאור העלייה במחירי הדיור בשנים האחרונות, ננקטו בתקופה האחרונה צעדים שונים לשם הגדלת היצע הדירות למגורים, ובין היתר נחקק חוק מיסוי מקרקעין (הגדלת ההיצע של דירות מגורים הוראת שעה) התשע"א-2011 (להלן: "הוראת השעה"), אשר במסגרתו נקבעו ההוראות להלן:

  • הפחתת שיעורי מס רכישה לרוכשי דירת מגורים יחידה בתקופה שבין 21 בפברואר 2011 ל-31 בדצמבר 2012.
  • הגדלת שיעורי מס הרכישה לרוכשי דירות מגורים להשקעה בתקופה שבין בפברואר 2011 ל-31 בדצמבר 2012.
  • הפחתת שיעור מס שבח במכירת קרקע המיועדת לבניית לפחות 8 דירות מגורים בתקופה שבין 15 בנובמבר 2010 ל- 31 בדצמבר 2011 (לשר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, סמכות להאריך את התקופה הנ"ל בשנה אחת נוספת).
  • מתן שני פטורים נוספים ממס שבח מקרקעין אשר כל אחד מהם מוגבל בתקרה של 2,200,000 ₪, וזאת מעבר לפטורים הקבועים בפרק חמישי 2 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן: "החוק"), במכירת "דירת מגורים מזכה" בתקופה שבין 1 בינואר 2011 ל- 31 בדצמבר 2012.

בהמשך לכך, על מנת להשיג הגדלה נוספת של היצע דירות המגורים התקבל בכנסת ביום 1 באוגוסט 2011, חוק מיסוי מקרקעין (תיקוני חקיקה) (הוראת שעה), התשע"א-2011 (להלן: "תיקון להוראת השעה") המאפשר לקבל פטור ממס שבח גם במכירת דירת מגורים אשר אינה "דירת מגורים מזכה" (כדוגמת דירה המשמשת למשרד או מרפאה), בתקופה שבין 1 באוגוסט 2011 ל- 30 ביוני 2013.

במסגרת התיקון להוראת השעה וכתמריץ נוסף למכירה בתקופה הקובעת של דירות מגורים, תוקן סעיף 49(ב)(1) במסגרת תיקון 71 לחוק (להלן: "תיקון 71") ונקבע בו כהוראת שעה לתקופה שמיום 1 בינואר 2013 ועד ליום 1 בינואר 2021 שהפטור במכירת דירת מגורים מזכה יינתן אחת ל-8 שנים במקום אחת ל-4 שנים.

 

 לחץ כאן להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 6/2011

ראה גם החזר מס שבח , חישוב מס שבח , מיסוי מקרקעין טפסים