הוראת ביצוע מס' 9/2015 – מס על הכנסות גבוהות עפ"י סעיף 121ב לפקודה (תיקון 195 לפקודת מס הכנסה)

הוראת ביצוע מס' 9/2015 – מס על הכנסות גבוהות עפ"י סעיף 121ב לפקודה (תיקון 195 לפקודת מס הכנסה)

ביום 13 באוגוסט 2012 פורסם החוק לצמצום הגירעון ולשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב-2012.

במסגרת החוק הנ"ל תוקנה, בין היתר, פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 195 לפקודה) והוסף סעיף 121ב לפקודה שעניינו "מס על הכנסות גבוהות" (להלן: "המס הנוסף").

הסעיף קובע כי יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס עולה על 810,720 ₪ (במונחי שנות המס 2015) (להלן: "התקרה"), יהיה חייב במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת העולה על התקרה, בשיעור של 2%.

תחילת התיקון ביחס להכנסה שהופקה ביום 1.1.2013 ואילך.

במקביל לתיקון האמור, תוקנו גם תקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה), התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"). התיקון התאים את הוראות הניכוי ממשכורת המשולמת בעד חודש ינואר 2013 ואילך, כך שהן יכללו גם את ניכוי המס הנוסף. ניכוי המס הנוסף הוסף לתוספות א', ב' ו-ג' לתקנות וכך לתקנה 6 לתקנות.

לחץ כאן להוראת ביצוע מס' 9/2015