הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 1/2010 – דיווחים בנושא נאמנויות, קליטה וטיפול במשרדי השומה

הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 1/2010 – דיווחים בנושא נאמנויות, קליטה וטיפול במשרדי השומה

ביום 11.6.2008 פורסם חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 165), התשס"ח-2008 (להלן: "תיקון 165") המסדיר, בין היתר, את חובות הדיווח, ההודעות, ההצהרות והבקשות הקשורות לנאמנויות.

תיקון 165 הינו משלים לחקיקת תיקון מס' 147 לפקודת מס הכנסה, לפיו, בין היתר, הוסף פרק רביעי 2 שעניינו נאמנויות (להלן ייקראו כולם, בהתאמה: "תיקון 147", "הפקודה" ו"פרק הנאמנויות").

אחת ממטרותיו של תיקון 165 הינה לצמצם את היקף הדיווחים השנתיים שנדרשו במסגרת תיקון 147, ולהחיל את דרישת הדיווח השנתי, בעיקרון, רק על נאמן בנאמנות, כאשר לגבי יוצר ונהנה תושבי ישראל, הומרה חובת הדיווח השנתי בחובת ההודעה בלבד.

תחולתו של פרק הנאמנויות, כנוסחו לאחר תיקון 165, לגבי הכנסות שהופקו או שנצמחו החל מ-1 בינואר 2006, גם לגבי נאמנויות שהוקמו לפני המועד האמור.

יחד עם זאת, בשל השינויים שתוכננו להיעשות לגבי סוגי הדיווחים הנדרשים לפי פרק הנאמנויות (שינויים שחוקקו במסגרת תיקון 165 כאמור לעיל), ומתוך רצון ליתן לציבור הנאמנים ומייצגי נאמנויות להיערך מבעוד מועד ובצורה נאותה להכנת הדיווחים כאמור, דחה מנהל רשות המסים את המועדים להגשת כל הדיווחים, ההודעות, הבקשות וההצהרות שנדרשו לפי הפרק האמור.

לפיכך, המועד להגשת כל ההודעות, הבקשות וההצהרות שנדרשים לפי פרק הנאמנויות, כנוסחו לאחר תיקון 165, וכן המועד להגשת דוח לעניין נאמנויות, לפי סעיף 131 לפקודה, לשנות המס 2006 עד 2008, והכל גם לגבי נאמנויות שהוקמו לפני 1 בינואר 2006 – הינו עד ליום 31.12.2009.

חובת מתן הודעה או הגשת דוח שנתי, החלה על נאמן, יוצר, יוצר מייצג, נהנה או נהנה מייצג, לפי העניין, מתייחסת לכל נאמן בנפרד, שבגינה קיימת חובת הגשת דוח או הודעה.

כך, באופן עקרוני, נאמנות שהוגש לגביה דוח או הודעה, לפי העניין, תירשם במרשמי רשות המסים וינוהל לגביה תיק שומה.

תיקי הנאמנויות ייפתחו בפקיד השומה תל אביב 1 או בפקיד השומה תל אביב 3, בהתאם לקריטריונים הקבועים בסעיף 2.1 להלן.

להלן יפורטו כל הדיווחים הנדרשים בהתאם לפרק הנאמנויות, כנוסחו לאחר תיקון 165, מי החייבים בהגשתם, המועד להגשתם והטפסים שבאמצעותם יוגשו. כמו כן, יפורטו להלן אופן הקליטה של ההודעות והדיווחים והטיפול בהם, במשרדי השומה השונים, לרבות בפקידי השומה בהם ייפתחו תיקי הנאמנויות.

מובהר, כי חובות הדיווח לפי פרק זה שייסקרו להלן אינן גורעות מכל חובת דיווח אחרת או מכל פרט אחר שיש לכללו בדוח, וזאת על פי כל דין החל על יוצר, נהנה או נאמן לפי דין המס הכללי.

כך למשך, בהקניית נכס שחלות בהעברתו הוראות חוק מיסוי מקרקעין או הוראות חלק ב' או ה' לפקודה, נדרש היוצר לדווח על העברת נכס כאמור כמתחייב מהוראות כל דין.

 

לחץ כאן להוראת ביצוע מס הכנסה מס' 1/2010