הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 13/2004 – עיכוב החזר מס בהליך שומה

הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 13/2004 – עיכוב החזר מס בהליך שומה

 1. כללי

הוראה זו באה להנחות את פקיד השומה בקשר לעיכוב החזרי מס בהליך שומה, בעקבות סעיף 160א לפקודת מס הכנסה, שהוסף במסגרת חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו- 2004), התשס"ג-2003 (להלן: "התכנית הכלכלית").

 1. הנחיות לפקיד השומה

סעיף 160א לפקודת מס הכנסה, שהוסף כאמור במסגרת התכנית הכלכלית, קובע חריג להוראות סעיפים 159א ו- 160 לפקודת מס הכנסה.

על פי סעיף 160א האמור, פקיד השומה רשאי לעכב החזר עודף מס ששולם על ידי נישום, עד גובה מחצית מהסכום המגיע לנישום לפי דוח או עד גובה הסכום השנוי במחלוקת, לפי הנמוך מביניהם.

סעיף 160א קובע כתנאי לעיכוב החזר המס, שפקיד השומה הורה לבדוק את הדוח של הנישום.

הסעיף נועד לשמש את פקיד השומה בכל אותם מקרים בהם, לדעת פקיד השומה, על פניו הדוח איננו נכון ואינו משקף את החזר המס הנחזה על פיו, כולו או חלקו. יצוין כי הדבר מתחדד במקום בו פקיד השומה סבור ששימוש בהליכי השומה הרגילים עלול לגרום לכך, כי לאחר ביצוע ההחזר על פי דוח, שוב לא ניתן יהיה לגבות את המס כולו או חלקו בתום הליכי השומה והערעור.

למעשה, הפעלת הסמכות על פי סעיף 160א לפקודה תיעשה שלא כדבר שבשגרה, אלא בנסיבות ראויות ומתאימות כאמור, ובמיוחד אם קיים חשש פן תסוכל גביית חוב המס. דוגמא לחשש האמור: העברת נכסים וכספים של הנישום לקרוביו, כשהנישום עוזב את הארץ.

יש להדגיש כי העיכוב בהחזר המס עקב בדיקת דוח הנישום יהיה במקרים מהותיים בלבד, כשעל פניו נראה כי הסכום השנוי במחלוקת בין פקיד השומה והנישום, הינו משמעותי.

בין יתר השיקולים שישקול פקיד השומה בהפעלת הסמכות יהיו נסיבות הקשורות בהכנסתו המדווחת של הנישום ופקיד השומה סבור כי להן השלכות שומתיות על הדוח המוגש. דוגמאות לנסיבות כאמור: לא הוגשו דוחות לשנים קודמות, לפי סעיף 131 או 135 לפקודה, תיק הנישום נמצא בטיפול מחלקת החקירות, קיימות שומות לפי מיטב שפיטה בתיקים קשורים לתיק הנישום, בדוח שבגינו נדרש ההחזר לא ניתן ביטוי בדיווח המתחייב לאור שומות ו/או הסכמים לגבי שנים קודמות.

במקרים בהם מתעורר ספק בנוגע לשימוש בסמכות יש להיוועץ ברפרנט משפטי.

לאור ההוראה לפיה סמכות העיכוב הינה בשיקול דעתו של פקיד השומה, ניתן לשחרר את החזר המס המעוכב לנישום, במקרים בהם העמיד הנישום ערובה או ערבות לתשלום חוב המס, להנחת דעתו של פקיד השומה.

 1. לוח הזמנים לעיכוב החזר המס במקרים שונים
  • העיכוב יהיה עד 90 ימים ממועד קבלת הדוח.
  • קבע פקיד השומה שומה לפי מיטב שפיטה לפני תום 90 הימים מהגשת הדוח – ניתן לעכב את ההחזר עד גובה מחצית הסכום שנקבע בשומה למשך 90 יום נוספים.

פקיד השומה יהיה רשאי שלא להחזיר את הסכום המעוכב כאמור, למשך 90 ימים מיום השומה כאמור.

אם לא הוגשה השגה – יתרת חוב המס תהא בת גביה.

אם הוגשה השגה – יחול סעיף 3.3 להלן.

 • הוגשה השגה על השומה לפי מיטב שפיטה – ניתן לעכב את הסכום כאמור בסעיף 3.2 ב- 180 יום נוספים שיחלו במועד הגשת ההשגה.
 • ניתנה החלטה בהשגה לפי סעיף 152 לפקודה בתוך 180 הימים, ממועד הגשת ההשגה – ניתן להמשיך ולעכב את החזר המס עד גובה סכום המס שנקבע בשומה. העיכוב כאמור יהא עד המועד בו ניתן לגבות את חוב המס לפי פקודת המיסים (גביה).

לא יעוכב החזר המס לאחר פסק דין חלוט שניתן לטובת הנישום.

 • תשומת לב פקידי השומה ללוח הזמנים להפעלת הסמכות על פי הסעיף ולתקופות השומה "המקוצרות" הקבועות בסעיף, כמו גם לגובה הסכום המעוכב: עד למתן החלטה בהשגה – עיכוב ההחזר הינו באשר למחצית הסכום השנוי במחלוקת, או מחצית מההחזר הנתבע על פי הדוח (לפי הנמוך) ומשנערכה שומה עד למחצית מהסכום שנקבע בשומה, לפי העניין.

לאחר מתן החלטה בהשגה – העיכוב נוגע לכל הסכום שנקבע בשומה.

 • בנספח לחוזר זה ניתנו דוגמאות לחישוב הסכום המעוכב לפי סעיף 160א לפקודה.
 • הנחיות בנוגע לשימוש בשאילתות לצורך ביצוע סעיף זה יינתנו בנפרד.

לחץ כאן להוראת ביצוע מס הכנסה 13/2004