הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 16/2004 – סעיף 119א' המתוקן לפקודת מס הכנסה – גביית מס בנסיבות מיוחדות

הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 16/2004 – סעיף 119א' המתוקן לפקודת מס הכנסה – גביית מס בנסיבות מיוחדות

מטרת הוראת ביצוע זו היא לסקור לסקור את הוראות סעיף 119א' לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), תשכ"א-1961, (להלן: "פמ"ה"), בעקבות השינויים אשר עבר במסגרת תיקון 134 לפמ"ה וכן לפרט את הדרך בה על פקידי שומה להוציא דרישה לתשלום חוב מכוח הוראות סעיף 119א' לפמ"ה.

מטרת סעיף 119א' בפמ"ה הינה להוסיף אמצעי גבייה אפקטיבי כלפי צדדים שלישיים במקרים בהם הועברו נכסי החייב והותירו את החייב ללא נכסים מהם ניתן לפרוע את חובו וכן לאפשר במקרים מסוימים "הרמת מסך ההתאגדות" לשם תביעת חובות מס מוגדרים מגורמים ספציפיים בתאגיד.

במסגרת תיקון 134 לפמ"ה הורחבו הצדדים השלישיים אליהם יכול פקיד השומה לפנות לצורך סילוק חובו של נישום חייב. כמו כן, ניתנה הזכות להגשת ערעור לבית המשפט המחוזי על החלטת הנציב בהשגה על פי סעיף 119א' לפמ"ה.

פקודת המסים (גביה) חלה על גביית חובות מס אלו.

במסגרת הסעיף הופרדו הכללים לטיפול בנישום שהוא יחיד לבין נישום שהוא חבר בני אדם.

לחץ כאן להוראת ביצוע מס הכנסה 16/2004