הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 2/2010 – הקפאות חוב מס שבח, סוגי אישורים לפי סעיף 50 לחוק מיסוי מקרקעין, וערובות במתן טופס 50

הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 2/2010 – הקפאות חוב מס שבח, סוגי אישורים לפי סעיף 50 לחוק מיסוי מקרקעין, וערובות במתן טופס 50

סעיף 50 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג - 1963 (להלן: "החוק") קובע כי מכירת זכות במקרקעין אשר הרווח ממנה נתון לשומה על פי הפרק הראשון לחלק ב' לפקודת מס הכנסה תהא פטורה ממס שבח. בנוסף קובע הסעיף כי הפטור על פי סעיף 50 חוק (להלן: "סעיף 50") יינתן לאדם אשר פקיד השומה אישר שהרווח מאותה מכירה נתון לשומה על פי פקודת מס הכנסה. הסעיף מאפשר לפקיד השומה להתנות את מתן האישור בתשלום מס ההכנסה או במתן ערובה אשר תניח את דעתו להבטחת תשלום המס. במקרים בהם המידע הקיים בפני פקיד השומה אינו מאפשר אישור לפטור לפי סעיף 50 קיימת אפשרות להקפיא את החוב במערך מיסוי מקרקעין עד שניתן יהיה להחליט בבקשה לפטור.

כיום ישנם שלושה סוגי אישורים אשר פקיד השומה נותן מכוח סמכותו על פי סעיף 50 כלהלן:

  1. אישור כללי.
  2. אישור לפרויקט.
  3. אישור פרטני.

בהמשך להפעלת שאילתא 9050 הממכנת את תהליכי העבודה הקשורים לטיפול בפטור על פי סעיף 50 לחוק מיסוי מקרקעין ובמטרה לפשט ולייעל את הטיפול באישור הפטור על פי סעיף 50 לחוק על ידי הפחתת מספר הפניות הפרטניות הוחלט להקל בתנאים להוצאתם של האישורים הכלליים ואישורים לפרויקט כך שמספר הקבלנים הפוטנציאליים לקבלת אישורים לא פרטניים יגדל.

הוראת ביצוע זו תתמקד בארבעה נושאים:

  • מדיניות ההקפאות במערך מסמ"ק והארכתן במערך מס ההכנסה.
  • פירוט התנאים בהם יש לעמוד על מנת לקבל אישור אשר אינו פרטני.
  • הוראות כלליות לאישורים לפי סעיף 50.
  • גובה הערובה אשר יש לגבות ממוכר הזכויות במקרקעין בעת מתן טופס 50.

 

לחץ כאן להוראת ביצוע מס הכנסה מס' 2/2010

ראה גם החזר מס שבח , חישוב מס שבח , מיסוי מקרקעין טפסים