הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 2/2016 – אישור ניכוי מס במקור ואישורים לפי תיק עסקאות גופים ציבוריים לשנת המס 2016

הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 2/2016 – אישור ניכוי מס במקור ואישורים לפי תיק עסקאות גופים ציבוריים לשנת המס 2016

פקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה") והתקנות מכוחה יוצרות חובת ניכוי מס במקור, בשיעורים ובנסיבות הקבועים בהם. אל מול חובה זו קיימת הסמכות לפקיד השומה להקטין את שיעור הניכוי הקבוע ואף לאפסו אם שוכנע כי יוותר עודף מס.

ניכוי במקור נועד לשם אכיפה יעילה, ובין מטרותיו הבטחת גביית המס ותשלומו בסמוך למועד התקבול, תוך הטלת חבות על המשלם להעביר את סכום המס.

הפעלת סמכותו של פקיד השומה להקטין את שיעור הניכוי נעשית לאור המטרות הנ"ל ולצורך כך עומד לרשותו מערך ממוחשב, תוך החלטה, המקושר למערכי המס השונים.

במקרים בהם פקיד השומה לא מפעיל את סמכותו להקטין את שיעור הניכוי, ינוכה מס מהחייב בשיעורים הקבועים בתקנות מס הכנסה לעניין ניכויים במקור.

חבר בני אדם החייב בשיעור מס הקבוע בסעיף 126(א) לפקודה, זכאי לפנות לפקיד השומה ולבקש כי שיעור המס שינוכה לו במקור לא יעלה על שיעור המס הקבוע בסעיף זה.

אישורים אלקטרוניים: המידע בדבר שיעורי ניכוי המס במקור מופץ באופן אלקטרוני. לפיכך, לא מודפסים האישורים של פטור/הקטנה מניכוי מס במקור ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (להלן: "האישורים"). המידע בדבר האישורים ניתן בשלושה ערוצים אלקטרוניים מקוונים כמפורט בפרק 5.

מכיוון שהמידע זמין באופן אלקטרוני ומקוון, כל משלם תשלום (החייב בניכוי מס במקור) צריך להתעדכן לפחות אחת לחודש, או סמוך לפני ביצוע תשלום לספקים ונותני שירותים, לגבי תוקף זכאותם לאישורים, באמצעים המקוונים המפורטים בפרק 5 (למעט משלמים המשתמשים ב"מערכת מיבזק" או "מערכת 1000").

בהפקת אישורים לא יודפסו כלל אישורים על גבי נייר, עם זאת רשות המסים הותירה אפשרות להדפסת אישורים באופן הבא:

  • באתר האינטרנט: בקשת אישור וקבלתו בדואר אלקטרוני – האישור יישלח בקובץ PDF.
  • במשרדי המייצגים: הדפסת אישור באמצעות השאילתא (למייצגים המחוברים לשע"ם).
  • במשרדי השומה: הדפסת אישור באמצעות השאילתא.

תוקף האישורים החדשים יהיה מיום 1.1.2016 עד לתאריך 31.3.2017.

לחץ כאן להוראת ביצוע מס הכנסה מס' 2/2016