הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 5/2008 – תקופת שומה מיוחדת – סעיף 7 לפקודה

הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 5/2008 – תקופת שומה מיוחדת – סעיף 7 לפקודה

סעיף 7 לפקודת מס הכנסה מעניק סמכות למנהל לאשר תקופת שומה מיוחדת, תקופה המוגדרת כתקופה של שנים עשר חודשים רצופים שתחילתה במועד אחר מ- 1 בינואר, במקרים המפורטים שבסעיף.

עד לאחרונה, נוהל בקשת האישור לתקופת שומה מיוחדת כלל פניה למנהל. על נישום הפונה היה להגיש בקשה על גבי טופס 2604 "בקשת הנישום לאישור תקופת שומה מיוחדת" ופקיד השומה התבקש לחוות דעתו על הבקשה, לפני שתתקבל החלטת המנהל.

לאור ניסיון העבר והעובדה כי פקיד השומה הוא זה שהיה העורך, בפועל, את הבדיקה וממליץ למנהל על סמך הנתונים הרלבנטיים הכלולים בטופס 2604 ועל סמך תיק השומה המתנהל במשרדו, הוסכמו פקידי השומה, באופן שמי, לשמש בתפקיד סגן מנהל לעניין סעיף 7 לפקודה, כך שלפקיד השומה הסמכות, ממועד הסמכתו, ואילך, לקביעת/לאישור/לדחייה/לביטול קביעת שנה מיוחדת על פי שיקול דעתו.

לאור האמור לעיל ולאור הסמכתם של פקידי השומה כאמור לעיל, הבקשות תופנינה ישירות אל משרדי השומה.

לחץ כאן להוראת ביצוע מס הכנסה מס' 5/2008