הוראת ביצוע מס הכנסה 10/2003 – החזרי מס לחשבון הבנק של הנישום

הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 10/2003 – החזרי מס לחשבון הבנק של הנישום

מזה תקופה ארוכה האגף מתמודד עם תלונות של נישומים ואף תביעות משפטיות בשל החזרי מס שלא הועברו למי שזכאי להם עפ"י פקודת מס הכנסה.

מבדיקת התלונות אנו נדרשים שוב ושוב לאימות פרטי חשבון הבנק שנמסר ע"י הנישום או מייצגו או אדם אחר.

בעיה דומה קיימת אף בהחזרי מס שהוחזרו באמצעות המחאות. המחאות שזויפו והופקדו בחשבון בנק של אדם אחר.

בכדי להימנע מכל האמור לעיל, הוחלט על שינויים במערך החזרי המס כמפורט להלן:

מתאריך 1.1.03 לא מבוצעים יותר החזרי מס לנישומים באמצעות המחאות. ההודעות על החזרי מס שנשלחות לנישומים תוקנו בהתאם הושמטה האפשרות לקבלת ההחזר באמצעות המחאה.

מתאריך 1.5.2003 יושבו החזרי מס לנישום ע"י זיכוי חשבונו בבנק או "חשבון נאמנות ספציפית" על שם הנישום, לגבי כל ההחזרים שיוחזרו ממועד זה.

כיום, מרבית פרטי חשבונות הבנק לביצוע ההחזרים מתוקצרים מתוך הדוחות השנתיים המוגשים ע"י הנישומים או מיצגיהם.

לצורך מעקב ובקרה על פרטי החשבון המוזנים נקבעו כללים להזנת פרטי החשבון כמפורט להלן:

  1. ציון פרטים בדוח השנתי ודרישת אסמכתאות
  • החל מדוחות שנת המס 2002 הוספה דרישה שעל הנישום לציין במקום המיועד לכך בדוח השנתי את שם בעל חשבון הבנק שאליו הוא מבקש להעביר את ההחזר בנוסף למספר חשבון הבנק, מספר הסניף ומספר הבנק.

ראה הוראת ביצוע "ניתוב שלב א' ושידור דוחות" לשנת 2002.

  • במקרים בהם מגיע לנישום החזר ובדוח שהוגש לא צוינו פרטי חשבון הבנק שאליו יש להעביר את ההחזר, עדכון פרטי חשבון הבנק יעשה על ידי "הודעה להחזר מס" שהיא חלק מהודעת השומה שנשלחת לנישום ע"י אגף השומה בשע"מ. הנישום יפנה עם הודעה זו לסניף הבנק שלו והבנק יעביר לשע"מ אוטומטית את פרטי החשבון של הנישום כפי שמופיעים בספרי הבנק.
  • נישום שלא ימציא את פרטי חשבון הבנק כמפורט לעיל בסעיף ב' יקבל לאחר 10 ימים "הודעה על ביצוע החזר מס" ממערכת התל"מ. להודעה מצורף טופס למילוי פרטי חשבון הבנק בו מתנהל חשבון הנישום. הבנק יעביר את פרטי החשבון לשע"מ.
  • בתקצור דוח שנתי בו צוינו פרטי חשבון הבנק, ייבדק חשבון הבנק שתוקצר מתוך הדוח השנתי. אם יתברר שהחשבון הינו חשבון כפול המערכת תתריע ולא תאפשר את הזנתו. במקרה זה, לנישום תשלח הודעת שומה כולל בקשה לעדכון פרטי חשבון הבנק. המשך טיפול כמפורט לעיל בסעיפים ב' וג'.
  • נישום הפונה למשרד השומה לעדכון פרטי חשבון הבנק שלו ימציא צילום המחאה המעידה שהחשבון הינו שלו. במקרה של חשבון נאמנות ספציפית על שם הנישום יש לצרף אישור מהבנק או צילום המחאה המעידה שהחשבון הינו "חשבון נאמנות ספציפית" על שם הנישום.

על העובדים להקפיד על אימות פרטי החשבון ועל תיעוד האסמכתאות בתיק הנישום.

  1. החזר מס בתיקי יורשים

בהחזרי מס בתיקי יורשים יש לנהוג כפי שפורט ב"הוראת ביצוע מס הכנסה 16/2002" שומה סעיף 5.1, ובהנחיות שהוצאו ע"י מחלקת הגביה ביום 10/10/02 "החזרי מס בתיקי יורשים". בתיקים אלה יש להקפיד ולבדוק את זהות היורשים על פי צו ירושה ו/או נציגיו החוקיים של הנפטר על פי סעיף 120 לפקודה.

לחץ כאן להוראת ביצוע 10/2003