הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 15/2000 – ניכויים – מערכת תיאומי מס IMAS שינויים ותיקונים

הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 15/2000 – ניכויים – מערכת תיאומי מס IMAS שינויים ותיקונים

בימים אלה הסתיימה העבודה על שיפורים נוספים בשאילתה IMAS וזאת ללא כל קשר לשינויים הצפויים בחקיקה החל מינואר 2001 בהתאם להמלצות ועדת בן בסט ("הרפורמה").

עיקר השיפור הנוכחי הוא פיצול עילות הפטור. עד כה הוכנסו כל סעיפי הפטור ל"סל אחד" ללא זיכוי ספציפי של העילה בגינה ניתן הפטור. בשאילתא המשופרת פוצלו סעיפי הפטור השונים והם אף יובאו לידי ביטוי בנוסח האישור.

במקביל לפיצול עילות הפטור הורחבה הרשימה של סוגי ההכנסות, הן אלה הפטורות והן אלה החייבות במס רגיל או מוגבל. להקלה על נותני האישורים נעשה ניסיון להיצמד ככל האפשר למספר הקיים של סוגי ההכנסה הקיימים, ושינויים נעשו רק מכוח אילוצים. גם כותרת האישור ("הנדון") הותאמה לסוג ההכנסה והיא נקבעת אוטומטית על פי סוג ההכנסה המשודר.

באשר למספר סוגי הכנסה: כמו בעבר, יונפק אישור נפרד לכל סוג הכנסה (לכל משלם), והפטורים שיותרו, תלויים בסוג ההכנסה. כך גם כאשר משולמים שני סוגי הכנסה ע"י אותו משלם, כמו למשל משכורת וקצבה. יש לדר את סוגי ההכנסה בנפרד כאילו שולמו ע"י שני מעבידים שונים. שני האישורים יוצאו עפ"י סוג ההכנסה המתאים על שם אותו מעביד. לעניין זה יראו סוג הכנסה 01 (משכורת) ו- 05 (משמרות) כסוג אחד, וניתן – כמו בעבר – להפיק בגינם אישרו אחד.

באשר לריבוי פטורים: לא ניתן לשדר יותר משני סוגים של פטור כנגד סוג הכנסה אחד.

לחץ כאן להוראת ביצוע 15/2000