הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 18/2000 – תיקון טופסי 102 בניכויים והחזרי מס הנובעים מהתיקון

הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 18/2000 – תיקון טופסי 102 בניכויים והחזרי מס הנובעים מהתיקון

בהוראת ביצוע מס' 25/94 מיום 18.5.1994 פורסם נוהל להגשת דוח 102 מתוקן.

רכזי חוליות הניכויים הונחו להקפיד על קבלת תיקונים רק על גבי הטופס המיועד לכך – טופס 102 מ'. כמו כן הונחו לבקש בכתב את תגובת רכזי השומה לבקשת התיקון, וזאת על גבי טפסים 4489 ו 4490.

התוצאה של תיקון הדיווח בטופס 102 עשויה להצמיח חבות נוספת, שאז על המתקן להגיש דווח נוסף על יתרת הניכוי או המס שלא שולמו, על גבי טופס 102 רגיל. תוצאת תיקון עשויה גם ליצור למשלם זכות להחזר ניכוי או מס ששילם בניכויים בעודף, ועם שידור הטופס המתוקן נוצרת יתרת זכות במערכת.

עם השקת שאילתה N החדשה בניכויים, התעוררה השאלה מאימתי יש לחשב ריבית והצמדה על החזר מס הנובע מתיקון טופס 102. עקב זאת אף ניתנה הוראה להקפיא את ההחזרים במשרדים, אלא אם כן ניתן אישור ע"י הנציבות. 

מטרת חוזר זה להנחות כיצד לטפל בהחזר – אם מגיע – על מנת לגרום לאחידות הטיפול במשרדים.

לחץ כאן להוראת ביצוע 18/2000