הוראת ביצוע מס הכנסה 18/2004 – חישוב הכנסה לפי סעיפים 3(ט) ו- 3(י) לפקודת מס הכנסה בשנת המס 2003

הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 18/2004 – חישוב הכנסה לפי סעיפים 3(ט) ו- 3(י) לפקודת מס הכנסה בשנת המס 2003

בשנת המס 2003 ירד מדד המחירים לצרכן ב- 1.89%. ירידה זו באה לאחר מספר שנים בהן המדד היה נמוך, ובחלק מהחודשים בהן אף היו מדדים שליליים.

ירידת המדד בשנת המס 2003 העלתה, בין השאר, את השאלה כיצד יש לקבוע את "שיעור הריבית" לפי ההוראות בתקנות מס הכנסה (קביעת שיעור הריבית), התשמ"ה-1985 שהותקנו מכוח סעיף 3(ט) לפקודה (להלן: "תקנות מכוח 3(ט)"), ובתקנות מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית לעניין סעיף 3(י)), התשמ"ו-1986, שהותקנו מכוח סעיפים 3(י) ו- 143 לפקודה (להלן: "תקנות מכוח 3(י)").

הוראת ביצוע זו באה להנחות כיצד ליישם את הוראות התקנות הנ"ל כאשר "שיעור עליית המדד" שחושב לשנת המס 2003, או לתקופה כלשהי בה, הינו שלילי.

לחץ כאן להוראת ביצוע מס הכנסה 18/2004