הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 2/2017 – אישור ניכוי מס במקור ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים לשנת המס 2017

הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 2/2017 – אישור ניכוי מס במקור ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים לשנת המס 2017 

פקודת מס הכנסה (נוסח חדש) התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה") והתקנות מכוחה יוצרות חובת ניכוי מס במקור, בשיעורים ובנסיבות הקבועים בהם. אל מול חובה זאת קיימת הסמכות לפקיד השומה להקטין את שיעור הניכוי במקור הקבוע ואף לאפסו אם שוכנע כי יוותר עודף מס. 

ניכוי במקור נועד לשם אכיפה יעילה, ובין מטרותיו הבטחת גביית המס ותשלומו בסמוך למועד התקבול, תוך הטלת חבות על המשלם להעביר את סכום המס. 

הפעלת סמכותו של פקיד השומה להקטין את שיעור ניכוי המס במקור נעשית לאור המטרות הנ"ל ולצורך כך עומד לרשותו מערך ממוחשב, תומך החלטה, המקושר למערכי המס השונים. 

במקרים בהם פקיד השומה לא מפעיל את סמכותו להקטין את שיעור ניכוי המס במקור, ינוכה מס מן החייב בשיעורים הקבועים בתקנות מס הכנסה לעניין ניכויים במקור. 

חבר בני אדם החייב בשיעור מס הקבוע בסעיף 126(א) לפקודה, זכאי לפנות אל פקיד השומה ולבקש כי שיעור המס אשר ינוכה לו במקור, לא יעלה על שיעור המס הקבוע בסעיף זה. 

אישורים אלקטרוניים: המידע בדבר האישורים ניתן בשלושה ערוצים מקוונים כמפורט בפרק 5 להוראת הביצוע. על כן, לא מודפסים האישורים של פטור/הקטנה מניכוי מס במקור ואישורים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (להלן: "האישורים"). 

כיוון שהמידע זמין באופן אלקטרוני ומקוון, כל משלם תשלום (החייב בניכוי מס במקור) צריך להתעדכן סמוך לפני ביצוע התשלום לספקים ונותני שירותים, או לפחות אחת לחודש, לגבי תוקף זכאותם לאישורים, באמצעים המקוונים המפורטים בפרק 5  להוראת הביצוע (למעט משלמים המשתמשים ב"מערכת מיבזק" או "מערכת 1000"). 

בהפקת אישורים לא יודפסו כלל אישורים על גבי נייר, עם זאת רשות המסים הותירה אפשרות להדפסת אישורים באופן הבא:

  • באתר האינטרנט: בקשת אישור וקבלתו בדואר אלקטרוני – האישור יישלח בקובץ PDF.
  • במשרדי המייצגים: הדפסת אישור באמצעות השאילתה (למייצגים המחוברים לשע"מ).
  • במשרדי השומה: הדפסת אישור באמצעות השאילתא.

 תוקף האישורים החדשים יהא מיום 1.1.2017 עד לתאריך 31.3.2018.

לחץ לכאן להוראת ביצוע מס הכנסה מס' 2/2017