הוראת ביצוע מס הכנסה 2/2018 – אישורי ניכוי מס במקור ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים לשנת המס 2018

הוראת ביצוע מס הכנסה 2/2018 –  אישורי ניכוי מס במקור ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים לשנת המס 2018

פקודת מס הכנסה (נוסח חדש) התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה") והתקנות מכוחה יוצרות חובת ניכוי מס במקור, בשיעורים ובנסיבות הקבועים בהם. אל מול חובה זאת קיימת הסמכות לפקיד השומה להקטין את שיעור הניכוי הקבוע ואף לאפסו אם שוכנע כי יוותר עודף מס.

ניכוי במקור נועד לשם אכיפה יעילה, ובין מטרותיו הבטחת גביית המס ותשלומו בסמוך למועד התקבול, תוך הטלת חבות על המשלם להעביר את סכום המס.

הפעלת סמכותו של פקיד השומה להקטין את שיעור הניכוי נעשית לאור המטרות הנ"ל ולצורך כך עומד לרשותו מערך ממוחשב, תומך החלטה, המקושר למערכי המס השונים.

במקרים בהם פקיד השומה לא מפעיל את סמכותו להקטין את שיעור הניכוי, ינוכה מס מהחייב בשיעורים הקבועים בתקנות מס הכנסה לעניין ניכויים במקור.

חבר בני אדם החייב בשיעור מס הקבוע בסעיף 126(א) לפקודה, זכאי לפנות אל פקיד השומה ולבקש כי שיעור המס אשר ינוכה לו במקור, לא יעלה על שיעור המס הקבוע בסעיף זה.

אישורים אלקטרוניים: המידע בדבר האישורים ניתן בשלושה ערוצים מקוונים כמפורט להלן בפרק 5. לפיכך, לא מודפסים ולא נשלחים בדואר, האישורים של פטור/הקטנה מניכוי מס במקור ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (להלן: "האישורים").

כיוון שהמידע זמין באופן אלקטרוני ומקוון, כל משלם תשלום (החייב בניכוי מס במקור) צריך להתעדכן סמוך לפני ביצוע תשלום לספקים ונותני שירותים, או לפחות אחת לחודש, לגבי תוקף זכאותם לאישורים, באמצעים המקוונים המפורטים בפרק 5.

בהפקת אישורים לא יודפסו כלל אישורים על גבי נייר, עם זאת רשות המסים הותירה אפשרות להדפסת אישורים באופן הבא:

  • באתר האינטרנט: בקשת אישור וקבלתו בדואר אלקטרוני – האישור יישלח בקובץ PDF.
  • במשרדי המייצגים: הדפסת אישור באמצעות השאילתא (למייצגים המחוברים לשע"מ).
  • במשרדי השומה: הדפסת אישור באמצעות השאילתא.

תוקף האישורים החדשים יהא מיום 1.1.2018 עד לתאריך 31.3.2019.

לחץ כאן להוראת ביצוע מס הכנסה מס' 2/2018