הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 22/2002 – הרפורמה במס הכנסה – הטיפול בניכויים ובפטורים מריבית על פיקדונות ותכניות חיסכון בשלב הניכוי במקור

הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 22/2002 – הרפורמה במס הכנסה – הטיפול בניכויים ובפטורים מריבית על פיקדונות ותכניות חיסכון בשלב הניכוי במקור

בעקבות המלצות ועדת רבינוביץ לרפורמה במס הכנסה, פורסם ביום 23.7.02 תיקון מס' 132 לפקודת מס הכנסה (להלן: "התיקון") וכן תיקון לתיקון 132 לפקודת מס הכנסה, שפורסם ביום 17.12.2002.

במסגרת התיקון בוטלו הפטורים ממס שהיו ליחידים על הכנסות ריבית מתכניות חסכון ומפיקדונות.

החל מ- 1/1/2003 תמוסנה בידי יחיד הכנסות ריבית אשר לא נתבעו בגינן הוצאות ריבית, בשיעורים של 10% ו- 15% כפי שמפורט בסעיף 2 להלן וביתר פירוט בחוזר מס הכנסה 20/2002 (להלן: "החוזר").

בהוראה זו יוסבר כיצד יתופעל מערך מתן הפטורים. יפורט "מסלול ההחזר הממוחשב", השינויים במערכת תיאומי המס והקשר שייווצר ביניהם.

לחץ כאן להוראת ביצוע מס הכנסה 22/2002