הוראת ביצוע מס הכנסה 3/2018 – אופן הטיפול בבקשת נישום לתיקון דוח על ההכנסות שהוגש על ידו לפקיד השומה

הוראת ביצוע מס הכנסה 3/2018 –  אופן הטיפול בבקשת נישום לתיקון דוח על ההכנסות שהוגש על ידו לפקיד השומה

סעיף 131 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה"), קובע הוראות לגבי אוכלוסיית החייבים בהגשת דוח על ההכנסות (להלן: "הדוח השנתי") לפקיד השומה, וכן קובע הוראות לגבי הפירוט הנדרש במסגרת הדוח השנתי (לרבות צירוף מאזן ודוח רווח והפסד וכדומה), והוראות רלוונטיות נוספות.

תכליתו של סעיף 131 לפקודה, מעבר לחובת הדיווח, היא לקבוע את הדוח השנתי כאבן הפינה במערכת היחסים בין הנישום החייב בהגשת דוח לבין רשויות המס. בדוח זה נותן הנישום בידי פקיד השומה מידע הנחוץ לצורך בדיקת הכנסתו. הנתונים אשר מוסר הנישום, ובכלל זה אלה הכלולים בדוחות הכספיים ובמסמכים האחרים המצורפים לדוח, דרושים לפקיד השומה לצורך בקרת המידע אשר מסר לו הנישום ועל מנת לאפשר לו, במידת הצורך, להוציא שומה מבוססת לפי מיטב השפיטה.

לאור העובדה כי לא נקבעה בפקודה הוראה המטפלת בבקשת נישום לתיקון דוח שנתי אשר הוגש על ידו לפקיד השומה, עולה השאלה מה דינן של בקשות כאמור – לרבות עצם זכותו של הנישום לבקש תיקון כאמור, השפעתו על הליכי השומה, המועד אשר ייחשב להגשת הדוח ועוד. מעמדה של בקשת הנישום לתיקון הדוח השנתי, עשוי להשליך הן על חבות המס על פי המוצהר, הן על קנסות הנגזרים ממועד הגשת הדוח, והן על התיישנות הסמכות לשום.

יודגש, כי במצב בו הוגש דוח מקורי, אשר עקב כמות המסמכים החסרה בו או מהות המסמכים החסרים בו, נקבע כי הוא "דוח סתמי" לפי סעיף 131(ו) לפקודה, ועל כן אינו מהווה דוח כלל, הגשת המסמכים החסרים תיחשב כהגשת דוח ולא כתיקון דוח.

מטרת הוראת ביצוע זאת הינה לקבוע הנחיות בדבר האופן בו יש להתייחס לבקשת נישום לתיקון הדוח השנתי אשר הוגש על ידו אל פקיד השומה.

יובהר בזאת כי אין באמור בחוזר זה כדי להתייחס לבקשות הקשורות לגבי הזכאות לסעיף 9(5) – לגביהם יחולו הוראות חוזר מס הכנסה מספר 7/2010 – בקשה להחזר מס עקב פטור לנכה לפי סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה.

הוראה זו אינה חלה לעניין נישומים אשר אינם חייבים בהגשת דוח והמגישים בקשה להחזר מס לפי סעיף 160 לפקודה.

כמו כן אין הוראה זו חלה על בקשות לגילוי מרצון בהתאם להוראות ביצוע 11/2014.

לחץ כאן להוראת ביצוע מס הכנסה 3/2018