הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 4/2001 – גילוי מרצון ותשלום מס הכנסה ע"י יחידים שניצלו שלא כדין הטבות מס המגיעות רק לתושבי גבול הצפון, יהודה, שומרון, הנגב, אילת והערבה

הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 4/2001 – גילוי מרצון ותשלום מס הכנסה ע"י יחידים שניצלו שלא כדין הטבות מס המגיעות רק לתושבי גבול הצפון, יהודה, שומרון, הנגב, אילת והערבה

אגף מס הכנסה ערך בימים האחרונים מבצע לגילוי יחידים אשר קיבלו הקלה במס לפי סעיף 11 לפקודה ו/או סעיף 12 לחוק אזור סחר חופשי אילת, במשך שנה אחת או יותר שלא כדין וזאת לאחר שהצהירו הצהרת כזב, שהם גרים באופן קבוע בישוב המקנה הנחה במס (להלן: "ישוב מזכה").

הנהלת אגף מס הכנסה החליטה לפנות לתושבים אשר ניצלו במשך שנה אחת או יותר הטבה זו שלא כדין, לבוא ולהצהיר מרצונם על נתוני אמת, באמצעות הגשת דוחות שנתיים למס הכנסה או תיקון דוחות למי שהגישו דוחות לאותן שנים.

דיווח כאמור, לפני שהחלו הליכי בדיקה או חקירה בנושא, ימנעו נקיטת פעילות במישור הפלילי כנגד המדווחים.

ישנה אפשרות שדוחות מתקנים יוגשו למוקד הדיווח הכללי בנציבות מס הכנסה (ת.ד. 13160 ירושלים). מוקד זה יבצע רישום של שמות מגישי הדוחות ומספרם ויעבירם לפקיד השומה הנוגע בדבר.

מקרים בהם מתקבלות ידיעות טלפוניות אנונימיות בדבר קבלת הנחת ישוב מזכה שלא כדין. מידע זה ייבדק במוקד הדיווח ויועבר למשרדי השומה הרלוונטיים.

אם יתברר שלאחר בדיקת מידע זה, שהנישום שלגביו התקבל המידע, הודיע על כך מיוזמתו, לא ישמש מידע זה לפתיחת הליכים פלילים נגדו.

"מבצע" קבלת הדוחות האמורים ללא נקיטת אמצעים פליליים ימשך עד התאריך ה- 31.3.2001.

אוכלוסיית הנישומים הרלוונטיים מתחלקת לשתי קבוצות:

  • עצמאים ושכירים שהגישו דוחות שנתיים. אלה יתבקשו לתקן הדוחות עד שש שנים אחורה (99-94 כולל).
  • שכירים שלא הגישו דוחות שנתיים. אלה יתבקשו להגיש דוחות שנתיים עד שש שנים אחורה. האמור כפוף למספר השנים לגביהם ניתנה הצהרה כוזבת למעביד.

את הדוחות על הנישום להעביר לפ"ש הקרוב למקום מגוריו.

נישומים שיחויבו בתוספת מס, בעקבות הגשת הדוחות יחויבו בתשלום המס בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק. במקרים מסוימים ניתן יהיה לפרוס התשלומים על פני מספר חודשים.

לחץ כאן להוראת ביצוע 4/2001