הוראת ביצוע מס הכנסה 5/2018 גילוי מרצון הוראות לפעולה

הוראת ביצוע מס הכנסה 5/2018 גילוי מרצון - הוראות לפעולה

על רקע הגברת המאבק בהון השחור ומאמצי רשות המסים לחשוף את ההון הלא מדווח בישראל ובחו"ל של ישראלים ועל רקע המגמות העולמיות בנושא, פרסמה רשות המסים ביום 12 בדצמבר 2017 "נוהל גילוי מרצון – הוראת שעה" חדש, אשר עודכן ביום 13 בדצמבר 2017 (להלן: "נוהל גילוי מרצון החדש").

מטרתו של הנוהל החדש לעודד ישראלים אשר עברו על החוק ולא דיווחו כנדרש על כלל הכנסותיהם והונם לבצע הליך של "גילוי מרצון", לשלם את המסים המתחייבים כדין ובכך להימנע מהליכים פליליים.

במסגרת הנוהל החדש ניתן להגיש בקשות לגילוי מרצון בשלושה מסלולים כדלהלן:

  1. בקשות מזוהות לגילוי מרצון (להלן: "מסלול רגיל").
  2. בקשות אנונימיות לבירור חבות המס מול פקיד השומה (להלן: "מסלול אנונימי").
  3. בקשות עם סכומי הון נמוכים יחסית, ניתן לפנות בהליך מזורז ומקוצר (להלן: "מסלול מקוצר").

המסלול האנונימי יחול מיום פרסום הנוהל החדש ועד ליום 31 בדצמבר 2018.

המסלול הרגיל והמקוצר יחולו מיום פרסום הנוהל החדש ועד ליום 31 בדצמבר 2019.

כל הבקשות לגילוי מרצון יופנו אל סמנכ"ל בכיר לחקירות ומודיעין (להלן: "הגורם המוסמך") והוא יהיה האחראי לתפעול הנוהל.

הוראת ביצוע זאת באה להבהיר את דרכי הטיפול בבקשות המוגשות דרך שלושת המסלולים האפשריים על פי הנוהל החדש, יחד עם תהליכי העבודה הנלווים לטיפול בבקשות במשרדי השומה.

לחץ כאן להוראת ביצוע מס הכנסה 5/2018 גילוי מרצון

            עדכון להוראת ביצוע 5/2018 גילוי מרצון