הוראת ביצוע מס' 24/2001 – קריטריונים למתן אישור מקדמי למשקיעים תושבי חוץ בקרנות הון סיכון

הוראת ביצוע מס' 24/2001 – קריטריונים למתן אישור מקדמי למשקיעים תושבי חוץ בקרנות הון סיכון

סעיף 16א לפקודת מס הכנסה מסמיך את שר האוצר להחזיר מס, כולו או מקצתו, לתושב חוץ אשר חיובו במס בישראל יביא למיסוי עודף, מעבר למס במדינת מושבו.

סמכות זו הואצלה בנציב מס הכנסה ומכוחה מוצאים אישורים למשקיעים שהם תושבי חוץ.

מטרתם של האישורים המקדמיים הינה ליצור וודאות אצל משקיעים תושבי החוץ באשר להיבטי המיסוי הכרוכים בהשקעתם בישראל, לרבות הדיווח לרשויות המס בישראל והקשר עמם, וליצור אחידות בהסדרי המיסוי לגבי השקעות דומות שקיבלו את האישור האמור.

בהוראת ביצוע זו יפורטו הקריטריונים לקבלת אישור מקדמי (פרה-רולינג), מכוח סעיף 16א לפקודה, ככל שהדבר נוגע למשקיעים תושבי חוץ בקרנות הון סיכון. ויודגש כי הקריטריונים שלהלן עשויים להשתנות מעת לעת בהתאם לדינמיות בתחום הון הסיכון ולמדיניות בנושא.

בכל הנוגע להפעלת סעיף 16א לפקודה בהקשרים אחרים, יש לפנות ללשכת הנציב.

לחץ כאן להוראת ביצוע 24/2001