הוראת ביצוע מס' 7/2010 – אי תחולת תקני דיווח וכספים בינלאומיים (IFRS) בקביעת ההכנסה החייבת בשנות המס 2007 – 2009 (הוראת שעה)

הוראת ביצוע מס' 7/2010 – אי תחולת תקני דיווח וכספים בינלאומיים (IFRS) בקביעת ההכנסה החייבת בשנות המס 2007 – 2009 (הוראת שעה)

 

בחודש יולי 2006 אישרה הוועדה המקצועית של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות את תקן חשבונאות מס' 29 בנושא: "אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS)" (להלן: "תקן 29").

על פי הוראות תקן 29, תאגידים הכפופים לחוק ניירות ערך, התשכ"א-1968 ומחויבים לדווח על פי תקנותיו, יערכו את הדוחות הכספיים שלהם לפי תקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS) וזאת בדוחות הכספיים לתקופות המתחילות מיום 1 בינואר 2008.

עוד נקבע בתקן 29, כי תאגידים כאמור רשאים לבצע "אימוץ מוקדם" ולערוך את הדוחות הכספיים שלהם לפי תקני דיווח בינלאומיים (IFRS) החל מהדוחות הכספיים שיפורסמו לאחר 31 ביולי 2006.

בנוסף, נקבע בתקן 29 כי גם תאגידים אחרים שאינם כפופים לחוק ניירות ערך רשאים לערוך את הדוחות הכספיים שלהם על פי תקני הדיווח הכספי בינלאומיים (IFRS) (כולל הוראת "האימוץ המוקדם"), קרי, החל מהדוחות הכספיים שיפורסמו לאחר 31 ביולי 2006.

כידוע, על פי הפסיקה הקיימת בדיני המס, כללי החשבונאות המקובלים חלים גם לצורך דיני המס אלא כן הם אינם עולים בקנה אחד עם מדיניות המס של המחוקק או עם העקרונות העומדים בבסיסה של שיטת המס (כך למשל, ראה ע"א 494/87 חברת קבוצת השומרים שמירה וביטחון בע"מ נ' פקיד השומה למפעלים גדולים, פ"ד מו(4) 795; ע"א ארקיע קווי תעופה בישראל בע"מ ה' פקיד שומה תל אביב, פ"ד טו(2) 533) באופן זה, מאומצים כללי החשבונאות המקובלים, הקובעים את מדידת ההכנסות, ההוצאות, עיתוין, אופן הצגתם וכו', אל תוך דיני המס.

על רקע ההחלה הגורפת של תקני הדיווח הכספי הבינלאומי (IFRS) אל תוך כללי החשבונאות המקובלים הישראליים, מחד, ואופן החלת כללי החשבונאות המקובלים בקביעת ההכנסה החייבת כמפורט לעיל, מאידך, הוקמה ברשות המיסים וועדה אשר נתבקשה לבחון את השלכות המיסוי של החלה גורפת זו של תקני הדיווח הכספי הבינלאומי (IFRS) ולהציע תיקונים ככל שיידרשו, בהקשר לכך.

הוועדה בנושא טרם סיימה את עבודתה ולכן לתקופת ביניים, חוקקה הוראת שעה, המתייחסת לשנות המס 2007 – 2009, בדבר אי תחולת תקן 29 (המאמץ באופן גורף את תקני הדיווח הכספים הבינלאומי) בקביעת ההכנסה החייבת (להלן – הוראת השעה).

הוראת השעה נתקבלה בכנסת, ביום 25 בינואר 2010, במסגרת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 174 – הוראת שעה לגבי שנות המס 2007, 2008 ו-2009), התש"ע-2010, ובה הוסף סעיף 87א לפקודת מס הכנסה, בנוסח הבא: "בקביעת ההכנסה החייבת לא יחול תקן חשבונאות מס' 29 שקבע המוסד לתקינה בחשבונאות, אף אם הוחל בדוחות הכספיים לגבי שנות המס 2007, 2008 ו- 2009".

לחץ כאן להוראת ביצוע מס' 7/2010