החזרי ביטוח לאומי

החזר ביטוח לאומי

עובד המשתכר או מקבל פנסיה מוקדמת מכמה מקומות עבודה, ונוכו משכרו דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות בשיעור גבוה מדי, זכאי לקבלת החזר כספי.
המוסד לביטוח לאומי אינו מבצע בדיקה של זכאות להחזר דמי ביטוח לאומי והחזר דמי ביטוח בריאות ואינו מבצע את החזר ביוזמתו אם המבוטח לא הגיש בקשה לקבלת החזר דמי הביטוח.
כאשר עובד או מקבל פנסיה מוקדמת מועסק אצל כמה מעסיקים או משלמי פנסיה, הם מנכים לו דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות בשיעור המלא.במקרים בהם מנוכים דמי ביטוח גבוהים מדי זכאי העובד לבקש החזר דמי ביטוח.
המוסד לביטוח לאומי אינו מבצע בדיקה של זכאות ואינו מבצע החזר ביוזמתו. על המבוטח להגיש בקשה להחזר וזאת לכל המאוחר תוך 7 שנים מתום שנת המס אשר עבורה מבוקש ההחזר.


אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים
כל אחד מן המבוטחים להלן, אשר נוכו עבורו דמי ביטוח בשיעור גבוה מדי, זכאי לבקש החזר דמי ביטוח לאומי והחזר דמי ביטוח רפואי:
שכיר המועסק בשני מקומות עבודה או יותר.
מי שמקבל פנסיה מוקדמת וגם עובד כשכיר במקום עבודה אחד או יותר.
מי שמקבל פנסיה מוקדמת משני מקורות או יותר.


ניתן לבקש החזר דמי ביטוח לאומי והחזר דמי ביטוח בריאות אם עונים על אחד מהמקרים להלן:
הכנסתו החודשית של המבוטח אצל המעסיק העיקרי או אצל משלם הפנסיה העיקרי נמוכה מ-6,331 ש"ח (60% מן השכר הממוצע, נכון לשנת 2021).
הכנסתו החודשית מכל המעסיקים או משלמי הפנסיה גבוהה מ-44,020 ש"ח (ההכנסה המירבית החייבת בדמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות, נכון לשנת 2021).

במשרדנו רואי חשבון אשר מומחים בטיפול בהחזרי ביטוח לאומי.