החזר מע"מ תשומות לרשות המסים מחברה בהסדר נושים

 4 באוגוסט 2011 

החזר מע"מ תשומות לרשות המסים מחברה בהסדר נושים 

פסיקה חדשה של בית המשפט העליון תביא לסרבול הליכי הסדר נושים והגדלת חלקם של רשויות המס בקופת הנושים על חשבון ספקים ונותני שירותים 

סוגיה מורכבת זאת הנוגעת הן לחוק מס ערך מוסף והן לדיני חדלות פירעון, הגיעה לפתחם של בתי המשפט בישראל בעקבות קריסתה של רשת קלאבמרקט. 

במה דברים אמורים?  ספקים ונותני שירות לרשת שילמו לרשויות מס ערך מוסף בגין עסקאותיהם עם הרשת. במקביל, הרשת ניכתה את מס התשומות בגין אותן העסקאות. עוד בטרם שילמה הרשת את התמורה בגין העסקאות הנ"ל לספקים ונותני השירות, הפכה היא לחדלת פירעון.

בהתאם להסדר הנושים אשר אושר בעניינה, אמורים הספקים ונותני השירותים לקבל פירעון חלקי בלבד של נשייתם.

בעקבות זאת, ובהתאם להלכת בית המשפט העליון בעניין אלקה אחזקות, זכאים הספקים ונותני השירותים לקבל מרשות המסים החזר של המע"מ אשר שילמו בגין העסקאות, בשל אותו חלק אשר לא התקבל בהתאם להסדר הנושים. 

הסוגיה אשר עולה במקרה זה הינה מה דינו של מס התשומות אשר ניכתה הרשת, על בסיס מלוא התמורה אשר הייתה אמורה להשתלם על ידה. האם במקביל להחזרי המע"מ מרשות המסים לספקים ונותני השירותים, עומדת לרשות המסים זכות לתבוע מן הרשת החזר יחסי של מס התשומות אשר נוכה בשעתו, בגין אותו חלק מתמורת העסקאות אשר הפך ל "חוב אבוד" ? 

כבוד השופטת אלשיך אימצה בנושא גישה כלכלית וציבורית. לעמדתה, לא עומדת לרשות המסים זכות לתבוע מן הרשת החזר יחסי של מס התשומות אשר נוכה על ידה. לשיטתה, עמדת רשות המסים מהווה ניסיון לשוב ולגבות את המס בעקיפין בחזרה מכיסם של הספקים, באמצעות הטלתו על קופת הסדר הנושים בניגוד, לכאורה, להיגיון הלכת אלקה אחזקות. בנוסף, לעמדתה, אם תהא לרשות המסים זכאות לתבוע מן החברה החזר מס התשומות, בגין חלק מהחוב לספקים אשר לא ישולם להם בהסדר הנושים, יביא הדבר ל"מעגל שוטה" של תהליך חישוב זכאות הנושים בהסדר הנושים ובכך יפגע בהסדר כולו. 

לעומת זאת, בית המשפט העליון, נקט בפרשנות דווקנית של החוק והפך החלטה זאת של בית המשפט המחוזי. לעמדת בית המשפט העליון, לרשות המסים עומדת זכות תביעה כלפי קלאבמרקט להשבה של מס התשומות אשר נוכה ביתר, בהתאם לתמורה החלקית אשר שולמה על ידה במסגרת הסדר הנושים. רשות המסים זכאית לפירעון סכום זה במסגרת הסדר הנושים, כנושה רגילה, על פי שיעור הדיבידנד אשר זכאים לו הנושים ברמת נשייה זאת. 

פסיקה זאת של בית המשפט העליון תביא לסרבול נוסף להליכי הסדר נושים, אשר ידרשו להתחשבנות סיבובית בשל החזר המע"מ מקופת הנושים, דבר אשר יגדיל את חלקה של המדינה על חשבון הספקים ונותני השירות. 

נציין, כי לאחרונה בוצע תיקון בחוק מס ערך מוסף, המצמצם את הבעיה לגבי נותני שירותים מסוימים אשר מחזור הכנסתם נמוך מ- 15 מליון ₪. אלו, מלכתחילה זכאים, בעקבות התיקון, להוציא חשבונית מס במועד קבלת התמורה ועל כן אינם נדרשים עוד להוציא חשבונית מס טרם קבלת התקבול.

 החזר מע"מ תשומות לרשות המסים מחברה בהסדר נושים