החלטת מיסוי 1063/17 – חלק ה2 לפקודת מס הכנסה – שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים– מיזוג שותפויות

החלטת מיסוי 1063/17 – חלק ה2 לפקודת מס הכנסה – שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים– מיזוג שותפויות

להלן תמצית הרולינג:

 1. העובדות
  • שותפות א' (להלן: "השותפות הקולטת"), הינה שותפות רשומה, תושבת ישראל אשר יחידות ההשתתפות שלה רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב.
  • שותפות ב' (להלן: "השותפות הנעברת"), הינה שותפות רשומה, תושבת ישראל אשר יחידות ההשתתפות שלה רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב.
  • הן לשופות א' והן לשותפות ב', יש פעילות עסקית ממשית והן עוסקות באותו תחום פעילות ואף יש ברשותן נכסים בבעלות (חלקית) משותפות (להלן: "הפעילות הסינרגטית").
  • כל אחת מן השותפויות מעסיקה כ-10 עובדים.
  • יצוין כי שתי השותפויות מצויות תחת שליטה משותפת תחת אותו בעל שליטה (במישרין ובעקיפין) תוך שיתוף פעולה מלא בניהול הנכסים המשותפים.
  • שותפות א' מוחזקת בשיעור של כ-70% (במישרין או בעקיפין) על ידי בעל השליטה וכ- 30% על ידי הציבור.
  • שותפות ב' מוחזקת בשיעור של כ-60% (במישרין או בעקיפין) על ידי בעל השליטה וכ-40% על ידי הציבור.
  • כמו כן, על השותפויות חלות הוראות חוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע התשע"א-2011 (להלן: "חוק מיסוי רווחי נפט וגז").
  • יחידות ההשתתפות בכל אחת מן השותפויות מוחזקות בידי שותף מוגבל המשמש כנאמן ליחידות ההשתתפות עבור מחזיקי היחידות.

מתווה שינוי המבנה

 • בכוונת השותפויות למזג את הפעילות הסינרגטית של שתי השותפויות המוזכרות לעיל לצורך ייעול תפעולי וניהולי, הגברת סחירות היחידות וייעול יכולת גיוס המשאבים.
 • בהתאם להחלטת האסיפות הכלליות של שתי השותפויות תעביר שותפות ב' (להלן: "השותפות המעבירה") את כל נכסיה והתחייבויותיה, לרבות התחייבויותיה בגין העובדים (להלן: "העובדים המועברים"), לשותפות א' (להלן: "השותפות הקולטת"), בתמורה להקצאת יחידות השתתפות בלבד בשותפות הקולטת למי שהיו בעלי יחידות השתתפות בשותפות המעבירה, וזאת ללא חיוב במס בהתאם להוראות סעיף 103ב ו- 103א(א) לפקודת מס הכנסה (להלן "הפקודה"), תוך חיסולה ללא פירוק של השותפות המעבירה (להלן: "המיזוג").
 • השותפות המעבירה והשותפות הקולטת יקראו להלן ביחד: "השותפויות המתמזגות".
 • שינוי המבנה נועד לתכלית עסקית וכלכלית, ולא לשם הימנעות ממס או הפחתת מס בלתי נאותה, בין היתר צפוי כי שינוי המבנה יביא לפיתוח הפעילות הסינרגטית, יצירת יתרון לגודל בתחום זה, צמצום עלויות ושיפור תנאים מסחריים.
 • השותפות הקולטת והשותפות מצהירות כי הן עומדות ביחסי הגודל הקבועים בסעיף 103ג(6) לפקודה וזאת בהתאם להערכת שווי "מומחה", כהגדתו בכללי מס הכנסה (בקשה לאישור מראש לתוכנית מיזוג), התשנ"ה-1995, אשר הוגשה על ידי השותפויות המתמזגות.
 • השותפויות המתמזגות מצהירות כי לא ניתנה תמורה כלשהי במישרין ו/או בעקיפין לרוכשת ו/או לנרכשת ו/או לצד הקשור אליהן בשל שינוי המבנה, לרבות בדרך של הקטנת התחייבויות, חו"ז וכיו"ב, למעט יחידות ההשתתפות המוקצות לבעלי יחידות ההשתתפות הקיימים בשותפות המעבירה ערב המיזוג.
 • השותפויות המתמזגות מצהירות, כי שינוי המבנה אינו מטיב את מצבם של בעל הזכויות בשותפות לעומת המצב הקיים ערב שינוי המבנה ביחס לחוק מיסוי רווחי נפט וגז.
 1. הבקשה
  • לאשר, כי מיזוג השותפות המעבירה עם ולתוך השותפות הקולטת אינו חייב במס בהתאם להוראות סעיף 103ב לפקודה, ולקבוע את מועד המיזוג.
  • לאשר את העברת העובדים מן השותפות המעבירה אל השותפות הקולטת בהתאם להוראות סעיף 103טז לפקודה.
 1. החלטת המיסוי ותנאיה

הסדר המס במיזוג

 • ניתן אישור למיזוג מכוח סעיף 103ט(ד) ו- 103א(א) לפקודה ובכפוף להתקיימות התנאים המפורטים בסעיף 103ג לפקודה ובהחלטת המיסוי.
 • נקבע, כי מועד המיזוג יהא ביום 31.12.2016.
 • נקבע כי הפעילות העסקית אשר הייתה בכל אחת מן השותפויות המשתתפות במיזוג תימשך בשותפות הקולטת לאחר המיזוג.
 • נקבע, כי על הכנסים המועברים מן השותפות המעבירה אל השותפות הקולטת יחולו הוראות סעיף 103ה לפקודה, כלומר, יום הרכישה והמחיר המקורי של הנכסים המועברים יהיו כפי שהם היו בידי השותפות המעבירה לא ייוחס להם סכום נוסף מעבר למחירם המקורי כפי שהיה בידי השותפות המעבירה.
 • נקבע, כי במכירת יחידת השתתפות בשותפות המעבירה, על ידי מי שהוקצו לו יחידות השתתפות בשותפות הקולטת, יחולו הוראות סעיף 103ו לפקודה ותקנות מס הכנסה (כללים לחישוב המס בשל החזקה ומכירה של יחידות השתתפות בשותפות לחיפוש נפט) התשמ"ט-1988, בשינויים המחויבים להחזקה בשותפות באופן שיהא רצף מס בכל הנוגע לעלות היחידה ויום הרכישה.
 • עוד נקבע כי לעניין ניכוי המס במקור בידי חברי הבורסה, החלפת יחידות ההשתתפות של השותפות המעבירה ביחידות השתתפות של השותפות הקולטת לא תחויב במס במועד העברה ויחול רצף מס כך שלצורך ניכוי המס במקור במכירה לראשונה לאחר מועד המיזוג, יראו כמחיר המקורי ויום הרכישה של יחידות השתתפות של השותפות הקולטת, את המחיר המקורי ויום הרכישה של היחידות השתתפות של השותפות המעבירה כפי שהיו למחזיק בטרם המיזוג.
 • נקבע כי על החזקות בעלי שליטה יחולו הוראות סעיף 103ג(8) לפקודה, ואילו בעלי יחידות השתתפות מקרב הציבור, אשר אינם עונים להגדרת "בעל שליטה", שוחררו ממגבלות.
 • ניתן אישור להעברת עובדים מן השותפות המעבירה אל השותפות הקולטת בהתאם ובכפוף לעמידה בתנאים אשר נקבעו בתמצית החלטת מיסוי שמספרה 7845/11.
 • במסגרת החלטות המיסוי נקבעו הוראות שונות כגון: מתן באור בדוחות הכספיים ובדוחות לצורכי מס של החברות המשתתפות בשינוי מהבנה, כמו כן נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

לחץ כאן להחלטת מיסוי 1063/17