החלטת מיסוי 120/06 - מיסוי מקרקעין - סעיף 4א' לחוק – החלטת מיסוי בהסכם

החלטת מיסוי 120/06 - סעיף 4א' לחוק – מיסוי מקרקעין - דירות מגורים 

 עובדות המקרה:

  1. בני זוג התגרשו ובהסכם גירושין אשר קיבל תוקף פסק דין נקבע שאם תימכר הדירה אשר בבעלותם המשותפת (להלן: "הדירה המשותפת"), תחולק התמורה בין בני הזוג בחלקים שווים.
  2. לאחר הגירושין רכשה האישה דירה נוספת ששוויה כמחצית מן הדירה המשותפת (להלן: "הדירה הנוספת"). האישה מחזיקה במלא הזכויות בדירה הנוספת. 

פרטי הבקשה לרולינג:

בני הזוג מבקשים לבצע החלפת זכויות, באופן בו הבעל יוותר על זכותו בדירה המשותפת ומנגד יקבל את זכויות האישה בדירה הנוספת. כך, ולאחר ההחלפה, האישה תחזיק במלוא הזכויות בדירה המשותפת ואילו הבעל יחזיק במלא הזכויות בדירה הנוספת. 

החלטת מיסוי 120/06 ותנאיה:

  1. העברת חלק הדירה המשותפת לאישה מכוח הסכם הגירושין לא תיחשב "מכירה" לעניין החוק.
  2. בהעברת הדירה הנוספת, מן האישה לבעל, יחולו הוראות פרק חמישי 1 לחוק מיסוי מקרקעין – מכירת הדירה הנוספת לא תקים חבות במס מכירה, אם וככל שהדירה תיחשב "דירת מגורים מזכה" לעניין חוק מיסוי מקרקעין. יחד עם זאת, העברת הדירה הנוספת תקים חבות במס רכישה בידי הבעל, בהתאם למדרגות המס הקבועות בחוק מיסוי מקרקעין.
  3. על אף האמור בסעיף 2 דלעיל, אם בית המשפט יאשר תוספת להסכם הגירושין ויאשר את החלפת הזכויות כאמור, יינתן אישור על פי סעיף 4א' לחוק מיסוי מקרקעין.

 

לחץ כאן להחלטת מיסוי 120/06

ראה גם החזר מס שבח , חישוב מס שבח , מיסוי מקרקעין טפסים