החלטת מיסוי 1587/15 - מיסוי מקרקעין - העברה אגב גירושין – החלטת מיסוי בהסכם

 החלטת מיסוי 1587/15 - העברה אגב גירושין – מיסוי מקרקעין 

עובדות המקרה

 1. ביום 19 במרץ 1943 הוקמה חברת בית.
 2. ביום 29 במרץ 2007 רכשה א' בנאמנות, עבור חברה אשר בשליטתה המלאה (100%), 33% מן המניות של חברת הבית. רכישת המניות מומנה באמצעות הלוואה.
 3. ביום בו רכשה א' את מניות חברת הבית, היה בבעלות חברת הבית נכס המהווה בניין משרדים בתל אביב (להלן: "הנכס").
 4. לחברת הבית, מאז ומעולם, לא היו נכסים נוספים מעבר לנכס, כאמור, והיא מהווה "איגוד מקרקעין" כהגדרתו בסעיף 1 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן: "החוק").
 5. בעלי המניות הנוספים בחברת הבית הינם יחידים.
 6. בשנת 2009 נטל בן זוגה דאז של א' הלוואה בסך 100,000$. כנגד ההלוואה חתמו א' ובן זוגה, כל אחד, על ערבות אישית להחזרת ההלוואה.
 7. לימים, כאשר הגיע מועד ההחזר של ההלוואה הנ"ל, בן הזוג לא פרע אותה, והוטל עיקול על מניותיה של א' בחברת הבית מכוח הערבות האישית אשר נתנה להלוואה. נכון להיום, העיקול בוטל.
 8. נישואי בני הזוג עלו על שרטון ובחודש ינואר 2012 ניתן על ידי בית המשפט לענייני משפחה פסק דין המאשר את הסכם הגירושין ויחסי הממון בין הצדדים (להלן: "ההסכם").
 9. במסגרת ההסכם נקבע כי מחצית מן המניות בחברת הבית יועברו לבן הזוג.
 10. כמו כן, נקבע במסגרת ההסכם כי בני הזוג יישאו בחלקים שווים בתשלום ההלוואה המקורית אשר נלקחה לשם רכישת מניות חברת הבית וכן יישאו בחלקים שווים בתשלום ההלוואה אשר נטל בן הזוג.
 11. בני הזוג עומדים לפני גירושין. 

פרטי הבקשה להחלטת מיסוי

העברת מניות חברת הבית מן החברה אשר בשליטה מלאה של א', לידי בן הזוג, על פי ההסכם לא תיחשב "מכירה", וזאת על פי סעיף 4א לחוק. 

החלטת מיסוי 1587/15 ותנאיה

 1. בנסיבות המתוארות, על העברת מחצית הזכויות בחברת הבית מן החברה אשר בשליטת א' אל בן זוגה של א' וכן העברת מחצית החובות על שם שני בני הזוג, בהתאם להסכם, יחולו הוראות סעיף 4א לחוק.
 2. מוסכם בזאת כי בעת מכירת המניות בחברת הבית בידי בן הזוג לצד ג', יחויב הוא במס על ה"רווח הנוסף" בהתאם להוראות סעיף 71א לחוק, כאילו פורקה החברה והוא מחזיק בהון המניות שלה.
 3. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

 לחץ כאן להחלטת מיסוי 1587/15

ראה גם החזר מס שבח , חישוב מס שבח , מיסוי מקרקעין טפסים