החלטת מיסוי 1716/18 – מס ערך מוסף – מחיר העסקה לפי סעיף 11א' לחוק מע"מ במקרה בו הטובין המיובאים פטורים ממע"מ – החלטת מיסוי שאינה בהסכם

החלטת מיסוי 1716/18 – מס ערך מוסף – מחיר העסקה לפי סעיף 11א' לחוק מע"מ במקרה בו הטובין המיובאים פטורים ממע"מ – החלטת מיסוי שאינה בהסכם

להלן תמצית החלטת המיסוי:

העובדות

 1. חברה ישראלית הרשומה כ"עוסק" בישראל (להלן: "החברה") מייבאת טובין לישראל (להלן: "הטובין המיובאים") ומוכרת אותם למגוון לקוחות בישראל.
 2. אחד מלקוחותיה של החברה (להלן: "הלקוח") זכאי לפטור ממע"מ בגין הטובין המיובאים.
 3. בכוונת החברה להתקשר עם הלקוח למכירת הטובין כמפורט להלן:
 • הלקוח מזמין ומעביר לחברה הזמנת רכש.
 • בסמוך לאחר קבלת ההזמנה מן הלקוח, מעבירה החברה הזמנה back to back לספק בחו"ל.
 • הטובין המיובאים נשלחים לישראל עם חשבון ספק ומסמכי בעלות ע"ש החברה.
 • הטובין המיובאים עוברים לפדייה מפיקוח המכס בהליך של הסבת דוקומנטים מן החברה אל הלקוח, ורשימון היבוא מופק על שמו של הלקוח.
 • שחרור הטובין המיובאים מפיקוח המכס מתבצע בהסתמך על מלוא התמורה לה זכאית החברה מהלקוח, ומכאן שהערך לצרכי מכס של הטובין המיובאים גבוה מן הערך אשר היה מתקבל אילו שוחררו הטובין המיובאים בהסתמך על החשבונית מהספק בחו"ל. כלומר, ערך הטובין המיובאים המוצהר ברשימון היבוא שווה למחיר מכירתם ללקוח.  

הבקשה

מחיר העסקה בידי החברה יקבע על פי סעיף 11א' לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 (להלן: "החוק" או "חוק מע"מ"), ובהתאם תפיק החברה חשבונית מס ללקוח על ההפרש שבין התמורה עליה הוסכם (בין החברה לבין הלקוח) לבין מחיר הטובין המיובאים לעניין המס על ייבואם. דהיינו, במקרה דנן, בשל העובדה כי המחיר לצורכי מכס זהה לתמורה אשר הוסכמה עם הלקוח יהא מחיר העסקה בידי החברה בשווי אפס.

תמצית הסדר המס ותנאיו

 1. סעיף 11א' לחוק מע"מ אשר עניינו במכירה לפני פדייה מפיקוח רשות המכס, קובע כי:

"מחירה של עסקה של מכירת טובין מיובאים לפני פדייתם מפיקוח רשות המכס, כשהרשימון לצריכה בארץ ערוך על שמו של הקונה, הוא התמורה שהוסכם עליה בניכוי מחיר הטובין לעניין המס על ייבואם".

 1. סעיף 11(א) לחוק מע"מ קובע כי:

"מחירם של טובין ביבוא למעט טובין שחל עליהם סעיף קטן (ב) הוא ערכם כאמור בסעיפים 129 עד 134א לפי העניין לפקודת המכס במועד תשלום המס, בתוספת המכס וכל מה או היטל אחר החלים על היבוא".

 1. סעיף 132 לפקודת המכס קובע כי:

"ערך עסקה הוא המחיר ששולם או שיש לשלמו בעד הטובין, בעת מכירתם לשם ייצוא לישראל (להלן – מחיר העסקה), בתוספת ההוצאות והסכומים המפורטים בסעיף 133, ובלבד שהתקיימו כל התנאים המנויים בסעיף קטן (ב)".

 1. בדברי ההסבר להצעת חוק לתיקון חוק מע"מ 1332 מיום 13.3.1978 (פורסם בהוצאות חוק 1332, בעמ' 126) (להלן: "הצעת החוק") נאמר לעניין סעיף 11א' לחוק מע"מ, כי מטרת סעיף זה היא למנוע כפל מס, למקרים בהם מכירת הטובין לקונה נעשית בטרם שחרורם מן המכס. אילולא סעיף זה הקונה היה נדרש לשלם מס בכפל, בפעם הראשונה היה מתחייב במס בעת רכישת הטובין מהיבואן, בפעם השנייה היה מתחייב במס בעת שחרור הטובין מפיקוח רשות המכס. למעשה, יישום סעיף זה ממסה את היבואן על הערך המוסף אשר נוצר בשל ייבוא הטובין לישראל ומכירתם.
 2. קיימים מקרים בהם בשל שיקולים שונים (לדוג' מקרה בו היבואן לא מעוניין לחשוף את עלויותיו בפני הלקוח אשר עבורו ייבא את הטובין), היבואן מצרף לרשימון היבוא את חשבון העסקה אשר הוצאה בשל המכירה בישראל ולא את חשבון הספק (הנמוך מחשבון העסקה) אשר התקבל בגין רכישת הטובין המיובאים מהספק בחו"ל. בקרה זה משולם מע"מ במסגרת רשימון היבוא גם על הערך המוסף של היבואן המוכר.
 3. לא כך פני הדברים כאשר הלקוח אשר עבורו יובאו הטובין פטור ממע"מ ביבוא. במקרים אלו, לא ישולם כלל מס בשל יבוא הטובין, לרבות על הערך המוסף אשר נוצר ליבואן המוכר, כך שבמקום למנוע כפל מס, ייגרם הפסד מס, זאת בניגוד למטרתו של סעיף 11א' כאמור בדברי ההסבר.
 4. עמדתנו הינה, כי מחיר העסקה בידי החברה החייב במס בשיעור מלא, הוא ההפרש שבין התמורה המתקבל מן הלקוח לבין ערך הטובין לפי סעיפים 129 עד 134א לפקודת המכס קרי, המחיר אשר שולם לספק בעד הטובין בתוספת כל ההוצאות בסעיף 133 לפקודת המכס.
 5. עקרון דומה בא לידי ביטוי במסגרת עמדה מס' 5/2016 לעמדות החייבות בדיווח בנושא מע"מ, אשר פורסמו על ידי רשות המסים. בעמדה זאת נקבע לעניין סעיף 30(א)(5) לחוק (אשר מחיל מע"מ בשיעור אפס על שירות שערכו כלול בערך הטובין לצרכי מכס), כי מע"מ בשיעור אפס כאמור יחול רק במקום בו שולם מע"מ ביבוא, ואילו במקום בו יש פטור ביבוא לא משולם מע"מ, יהא אותו שירות חייב במס בשיעור מלא.
 6. לאור כל האמור לעיל, המחיר יהא ההפרש שבין התמורה המתקבלת בידי החברה מן הלקוח לבין המחיר המשולם לספק בחו"ל ולא מחיר אפס כבקשת החברה.
 7. הסוגיה ועמדתנו הובאו בתמצית בלבד.
 8. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.
 9. החלטה זו מבטלת מיום פרסומה עמדות מקצועיות אשר ניתנו בעבר על ידי הנהלת רשות המסים, המשרדים האזוריים או גורם אחר, במידה והן קבעו אחרת.

לחץ כאן להחלטת מיסוי 1716/18