החלטת מיסוי 1728/17 הוראת שעה דיבידנד מוטב 1.1.2017 – 30.9.2017 – מניות שהתקבלו בירושה

החלטת מיסוי 1728/17 – מיסוי שוק ההון – הוראת שעה לעניין סעיף 125ב(2) ו- ב(3) – דיבידנד מוטב 1.1.2017 – 30.9.2017 – מניות שהתקבלו בירושה

 

העובדות

בעל מניות מהותי בחברה קיבל את מניות החברה בירושה בשנת 2016.

מוריש המניות עבד בחברה וקיבל הכנסות מן החברה עד מועד פטירתו.

לבעל המניות המהותי היורש לא היו הכנסות מן החברה בשנות המס 2015 ו- 2016.

 

הבקשה

אופן חישוב תנאי ממוצע ההכנסות לצורך הזכאות לקבלת דיבידנד מוטב בהתאם להוראת השעה.

 

החלטת המיסוי

לצורך חישוב תנאי ממוצע ההכנסות בהוראת השעה יחושבו ההכנסות אשר התקבלו על ידי בעל המניות היורש בלבד.

יובהר כי בחישוב תנאי ממוצע ההכנסות של בעל המניות היורש לא יילקחו בחשבון הכנסות המוריש מן החברה מחלקת הדיבידנד מהשנים 2015-2016.

 

לחץ כאן להחלטת מיסוי 1728/17