החלטת מיסוי 2024/18 – חלק ה2 לפקודת מס הכנסה – שינויי מבנה – מיזוג בדרך של החלפת מניות עם חברת החזקות, בהתאם להוראות סעיף 103כ לפקודת מס הכנסה , ומיד לאחר מכן, העברת חלק מהמניות המוקצות במיזוג לאחד מבעלי המניות לחברה בשליטתו בהתאם להוראות סעיף 104א לפקודה

החלטת מיסוי 2024/18 – חלק ה2 לפקודת מס הכנסה – שינויי מבנה – מיזוג בדרך של החלפת מניות עם חברת החזקות, בהתאם להוראות סעיף 103כ לפקודת מס הכנסה , ומיד לאחר מכן, העברת חלק מהמניות המוקצות במיזוג לאחד מבעלי המניות לחברה בשליטתו בהתאם להוראות סעיף 104א לפקודה

להלן תמצית החלטת המיסוי:

 1. העובדות
  • חברה א' (להלן: "החברה הנעברת א'"), הינה חברה פרטית, תושבת ישראל, העוסקת בתחום האופנה ומלוא הון מניותיה מוחזק בשיעורי החזקה זהים בידי חברות ד' ו- ה' (50% כל אחת), אשר הינן חברות פרטיות תושבות ישראל ובבעלות כל אחת מהן, בנוסף להחזקה במניות החברה הנעברת א' כאמור, נכסים נוספים אשר שוויים מהותי.
  • חברה ב' (להלן: "החברה הנעברת ב'"), הינה חברה פרטית, תושבת ישראל, העוסקת אף היא בתחום האופנה, ומלוא הון מניותיה מוחזק בשיעורי החזקה זהים (50% כל אחד) בידי שני יחידים, תושבי ישראל (להלן: "יחיד A" ו- יחיד B").

יחיד A מחזיק, נוסף על החזקתו בחברה הנעברת ב' כאמור, במלוא הון המניות של חברה ד'. יחידB מחזיק, נוסף על החזקתו בחברה הנעברת ב' כאמור, במלוא הון המניות של חברה ה'.

 • חברה ג' (להלן: "החברה הנעברת ג'"), הינה חברה פרטית, תושבת ישראל, העוסקת אף היא בתחום האופנה, ומלוא הון מניותיה מוחזק בידי C, אשר הינו יחיד, תושב ישראל (להלן: "יחיד C"). יצוין כי יחיד C מחזיק גם במלוא הון המניות של חברה ו', חברה פרטית, תושבת ישראל (להלן: "חברה ו'"), אשר בבעלותה נכסים נוספים אשר שוויים מהותי.
 • חברה א', חברה ב' וחברה ג' יקראו להלן ביחד: "החברות הנעברות".
 • יובהר, כי לכל אחת מן החברות הנעברות הכנסות המתחייבות במס בהתאם לסעיף 2(1) לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה").
 • יחיד A, יחיד B, יחיד C חברה ד' וחברה ה' יקראו להלן יחד: "בעלי המניות בחברות הנעברות" או "בעלי המניות".
 • בכוונת בעלי המניות למזג את החברות הנעברות בדרך של החלפת כל מניותיהן כאמור בסעיף 103כ לפקודה (להלן: "שינוי המבנה הראשון" או "המיזוג"), באופן שבו כל מניותיהן יוחזקו באמצעות חברת החזקות פרטית חדשה (להלן: "החברה הקולטת"), אשר תוקם לצורך שינוי המבנה, והכל תמורת הקצאת מניות שוות זכויות בחברה הקולטת לכל אחד מבעלי הזכויות בחברות הנעברות. הקצאת המניות כאמור תבוצע על פי חלקם היחסי בכלל הזכויות בחברות הנעברות, בהתאם לאמור בסעיף 103ג(4) ו- (5) לפקודה.
 • החברות הנעברות והחברה הקולטת יקראו להלן ביחד: "החברות המשתתפות במיזוג" או "החברות המתמזגות".
 • מיד ובסמוך לאחר המיזוג יעביר יחיד C את המניות אשר הוקצו לו בחברה הקולטת, אגב המיזוג, (להלן: "הנכס המועבר"), לחברה ו' והכל תמורת הקצאת מניות בחברה ו' בהתאם להוראות סעיף 104א לפקודה (להלן: "שינוי המבנה השני").
 • שינוי המבנה הראשון ושינוי המבנה השני יקראו להלן ביחד: "שינוי המבנה".
 • יחיד A, יחיד B, חברה ד', חברה ה' וחברה ו' יקראו להלן ביחד: "בעלי המניות בחברה הקולטת לאחר שינוי המבנה".
 • המיזוג נועד לצורך ניהול ותפעול מאוחד של עסקי החברות המתמזגות ולשם יצירת סינרגיה והשגת יתרון לגודל בין החברות המתמזגות. כמו כן, שינוי המבנה, על שני חלקיו, נעשה מטעמים כלכליים ועסקיים ולא לשם הימנעות ממס או הפחתת מס בלתי נאותה.
 • החברות המתמזגות בשינוי המבנה הראשון מצהירות, כי הן עומדות ביחסי גודל כאמור בסעיף 103ג(6) לפקודה, וזאת בהתאם להערכת שווי אשר נערכה על ידי מומחה כהגדרתו בכללי מס הכנסה (בקשה לאישור מראש לתכנית המיזוג9, התשנ"ה-1995.
 1. הבקשה
  • לאשר כי שינוי המבנה הראשון לא יחויב במס בהתאם להוראות סעיף 103כ לפקודה.
  • לקבוע את מועד שינוי המבנה הראשון.
  • לאשר את שינוי המבנה השני כאמור לעיל, וזאת בהתאם להוראות סעיפים 104א ו- 105י1 לפקודה.
  • לקבוע את מועד שינוי המבנה השני.
 1. החלטת המיסוי ותנאיה

לעניין שינוי המבנה הראשון (המיזוג):

 • נקבע, כי על העברת מניות החברות הנעברות, אל החברה הקולטת, בתמורה להקצאת מניות בלבד לבעלי המניות בחברות הנעברות, יחולו הוראות סעיף 103כ לפקודה.
 • נקבע, כי מועד שינוי המבנה הראשון יקבע בהתאם לחלופה השלישית להגדרת מיזוג בסעיף 103 לפקודה.
 • נקבע כי יום הרכישה והמחיר המקורי של המניות המועברות אשר בידי החברה הקולטת יקבע בהתאם להוראות סעיף 103ה לפקודה.
 • הובהר, כי המניות אשר יוקצו אגב המיזוג, יוקצו בהתאם להוראות סעיפים 103ג(4) ו- (5) לפקודה.
 • הודגש, כי יום הרכישה והמחיר המקורי של המניות אשר הוקצו על ידי החברה הקולטת לבעלי המניות בחברות הנעברות, אגב המיזוג, יקבע בהתאם להוראות סעיף 103ו לפקודה.

לעניין שינוי המבנה השני (העברת נכס בהתאם להוראות סעיף 104א):

 • מכוח סמכות המנהל שבסעיף 105י1 לפקודה, נקבע, כי העברת הנכס המועבר שבידי יחיד C לחברה ו' לא תחויב במס מכוח הוראות סעיף 104א לפקודה, וזאת בכפוף להגשת טפסים מסמכים כנדרש בסעיף 104ז לפקודה, תוך 30 ימים ממועד שינוי המבנה, כמפורט להלן ובכפוף לעמידה בכל תנאי חלק ה2 לפקודה.
 • נקבע, כי יום הרכישה והמחיר המקורי של הנכס המועבר, שבידי חברה ו', יחולו הוראות סעיף 104ה לפקודה.
 • נקבע, כי מועד שינוי המבנה השני יהיה מועד העברת המניות בפועל.
 • הודגש, כי יום הרכישה והמחיר המקורי של המניות שהוקצו על ידי חברת ו' ליחיד C אגב שינוי המבנה השני, יקבע בהתאם להוראות סעיף 104ו לפקודה.

כללי

 • מכוח סמכות המנהל שבסעיף 105י1 לפקודה, נקבע, כי על החזקת בעלי המניות בחברה הקולטת לאחר שינוי המבנה (למעט החזקת חברה ו' בחברה הקולטת), יחולו הוראות סעיף 103ג(8)(א) לפקודה, ואילו על החזקת חברה ו' בחברה הקולטת יחולו הוראות סעיף 104א(א)(2) לפקודה ולעניין סעיף זה, יראו בהחזקת חברה ו' במניות החברה הקולטת כנכס המועבר. דהיינו, חברה ו' לא תהא רשאית למכור במהלך התקופה הנדרשת את מניות החברה הקולטת.
 • נקבע, כי על החזקות יחיד C בחברה ו' לאחר שינוי המבנה, יחולו הוראות סעיף 104א(1)(ב) לפקודה.
 • הובהר, כי על המניות של החברות הנעברות שבידי החברה הקולטת יחולו הוראות סעיף 103כ(ב) לפקודה, כך שבמהלך התקופה הנדרשת לא יפחת שיעור ההחזקה של החברה הקולטת בכל אחת מן החברות הנעברות, משיעור של 51%.
 • הודגש, כי רווח או הפסד אשר ייווצר עקב מכירת מניות כל אחת מן החברות הנעברות אשר בידי החברה הקולטת יחולו הוראות סעיף 103כ(ב1) לפקודה.
 • כמו כן, הודגש, כי רווח או הפסד שייווצר עקב מכירת מניות החברה הקלטת שבידי חברה ו' יחולו הוראות סעיף 104ה(ג) לפקודה.
 • במסגרת החלטת מיסוי נקבעו הוראות נוספות כגון: מתן ביאור בדוחות הכספיים ובדוחות לצורכי מס של החברות המשתתפות בשינוי המבנה, הוראות שיחולו במקרה של הפרת הוראות החלטת המיסוי וכן מגבלות ותנאים נוספים.

לחץ כאן להחלטת מיסוי 2024/18