החלטת מיסוי 2291/17 – חלק ה2 לפקודת מס הכנסה – שינויי מבנה, מיזוגים פיצולים והעברת נכסים – העברת מניות לחברה קיימת לפי סעיף 104ב(א)(1)(ב) לפקודה – החלטת מיסוי בהסכם

החלטת מיסוי 2291/17 – חלק ה2 לפקודת מס הכנסה – שינויי מבנה, מיזוגים פיצולים והעברת נכסים – העברת מניות לחברה קיימת לפי סעיף 104ב(א)(1)(ב) לפקודה – החלטת מיסוי בהסכם

להלן תמצית החלטת המיסוי:

העובדות

 1. שני יחידים (להלן: "המעבירים") מחזיקים במלוא מניותיה של חברת אחזקות (להלן: "חברת האחזקות") בשיעורים שווים (50% כל אחד).
 2. חברת האחזקות הוקמה על ידי המעבירים לפני מספר שנים והיא מחזיקה בשיעורים שונים במניותיהן של שלוש חברות אשר להן פעילות עסקית בתחום הרפואי.
 3. בנוסף, מחזיק כל אחד מן המעבירים בשיעור של 35% ממניותיה של חברה ד'. חברה ד' עוסקת אף היא בפעילות עסקית בתחום הרפואי.
 4. יתרת המניות בשלושת החברות אשר צוינו בסעיף 2 לעיל ויתרת המניות בחברה ד' הינה בבעלות צדדים אשר אינם קשורים למעבירים.
 5. המעבירים מעוניינים להעביר את מלוא אחזקותיהם בחברה ד' (להלן "המניות המועברות") אל חברת האחזקות וזאת בהתאם להוראות סעיף 104ב(א) לפקודת מס הכנסה כנוסחו לאחר תיקון 242 (להלן: "שינוי המבנה" ו"הפקודה" בהתאמה).
 6. שינוי המבנה, נעשה בכדי לרכז את מלוא האחזקות של המעבירים בחברות העוסקות בתחום הרפואי תחת חברת האחזקות אשר בבעלותם.
 7. שינוי המנה, נעשה מטעמים כלכליים ומסחריים ולא לשם הימנעות ממס או הפחתת מס בלתי נאותה.

פרטי הבקשה

 1. לאשר, כי שינוי המבנה כאמור בסעיף 5 לעיל, עומד בתנאים המפורטים בסעיף 104ב(א) לפקודת מס הכנסה.
 2. לקבוע את מועד שינוי המבנה.

החלטת המיסוי ותנאיה

 1. ניתן אישור להעברת המניות המועברות, ללא חבות במס, על ידי המעבירים אל חברת האחזקות, בתמורה להקצאת מניות בלבד בחברת האחזקות, וזאת בהתאם להוראות סעיף 104ב(א) לפקודת מס הכנסה.
 2. נקבע, כי מועד שינוי המבנה יהא מועד העברת בפועל של המניות המועברות (להלן: "מועד שינוי המבנה").
 3. נקבע, כי במסגרת שינוי המבנה, יעביר כל אחד מן המעבירים את מלוא המניות המוחזקות על ידו בחברה ד', אל חברת האחזקות, כך שלאחר שינוי המבנה, לא יוותרו בידי המעבירים מניות ו/או זכויות כלשהן בחברה ד'.
 4. נקבע, כי הקצאת המניות למעבירים בחברת האחזקות תיעשה בהתאם להוראות סעיף 104ב(א)(3) לפקודת מס הכנסה.
 5. נקבע, כי המחיר המקורי ויום הרכישה של המניות המוקצות למעבירים בחברת האחזקות ייקבע בהתאם להוראות סעיף 104ו לפקודה.
 6. הובהר, כי המחיר המקורי ויום הרכישה של המניות המועברות בידי חברת האחזקות, לאחר שינוי המבנה, ייקבע בהתאם להוראות סעיף 104ה לפקודה.
 7. הודגש, כי על המניות המועברות יחולו הוראות סעיף 104ב(א)(2) לפקודה.
 8. הובהר, כי על כלל מניות חברת האחזקות המוחזקות בידי המעבירים יחולו הוראות סעיף 104ב(א)(1)(ג) לפקודה.
 9. הודגש, כי על חברת האחזקות יחולו הוראות סעיף 104ה(ג) לפקודה.
 10. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

לחץ כאן להחלטת מיסוי 2291/17