החלטת מיסוי 2306/17 – חלק ה2 לפקודת מס הכנסה – שינויי מבנה, מיזוגים פיצולים והעברת נכסים – יישום הוראות סעיף 104ז(ב) לפקודה בעת הפרת הוראות סעיף 104ב(א) לפקודה – החלטת מיסוי בהסכם

החלטת מיסוי 2306/17 – חלק ה2 לפקודת מס הכנסה – שינויי מבנה, מיזוגים פיצולים והעברת נכסים – יישום הוראות סעיף 104ז(ב) לפקודה בעת הפרת הוראות סעיף 104ב(א) לפקודה – החלטת מיסוי בהסכם

להלן תמצית הרולינג:

העובדות

 1. מספר יחידים (להלן: "המעבירים") אשר הינם בעלים משותפים בחלקים שווים של תיק ניירות ערך, הכולל מניות סחירות של חברות א', ב' וג' (להלן: "הנכסים המועברים"), העבירו את מלוא זכויותיהם (100%) בנכסים המועברים לחברה חדשה אשר בבעלותם, אשר הוקמה על ידם לצורך כך (להלן: "החברה החדשה").
 2. נכסים המועברים הועברו אל החברה החדשה בהתאם להוראות סעיף 104ב(א) לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה"), למעבירים הוקצו מניות בחברה החדשה (להלן: "המניות המוקצות") בהתאם לחלקם בנכסים המועברים, ודיווח על כך נמסר לפקיד השומה בהתאם להוראות סעיף 104ז(א) לפקודה (להלן: "העברת הנכסים המועברים" ו/או "שינוי המבנה").
 3. מספר חודשים לאחר העברת הנכסים המועברים, בכוונת החברה החדשה למכור חלק ממניות חברה א' לצד בלתי קשור (להלן: "מכירת חלק ממניות חברה א'").
 4. מכירת חלק ממניות חברה א' נעשית מטעמים כלכליים ומסחריים ולא לשם הימנעות ממס או הפחתת מס בלתי נאותה.
 5. עובר למכירת חלק ממניות חברה א' לא בוצעה הפרה של סעיף 104ב(א) לפקודה.

הבקשה

להבהיר, כיצד יש ליישם במקרה דנן את הוראות סעיף 104ז(ב) לפקודה.

החלטת המיסוי

 1. הובהר כי, לצורך יישום הוראות סעיף 104ז(ב) לפקודה יחולו ההוראות הבאות:
  • במכירת חלק ממניות חברה א' על ידי החברה החדשה במהלך שנתיים ממועד העברת הנכסים המועברים אל חברה זאת, יחולו ההוראות הקבועות בסעיף 104ז(ב) לפקודה ביחס לכלל מניות חברה א' אשר הועברו אל החברה החדשה, לרבות מניות חברה א' אשר לא נמכרו, וזאת לאור הוראות סעיף 104ב(ג)(1) לפקודה הקובע כי יש לראות בזכויות בחברה אחת כנכס אחד.
  • הובהר, כי הוראות סעיף 104ז(ב) לפקודה לא יחולו ביחס למניות החברות ב' ו-ג'.
 2. הובהר, כי אין באישור זה משום אישור לעמידה ביתר תנאי סעיף 104ב(א) לפקודה.
 3. במסגרת החלטת מיסוי זו נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

לחץ כאן להחלטת מיסוי 2306/17