החלטת מיסוי 3157/17 - מיסוי מקרקעין – תיקון 83 לחוק מיסוי מקרקעין – הוראת שעה למכירת קרקע לבניה – החלטת מיסוי בהסכם

החלטת מיסוי 3157/17 – תיקון 83 לחוק מיסוי מקרקעין – הוראת שעה למכירת קרקע לבניה – מיסוי מקרקעין - החלטת מיסוי בהסכם

 1. עובדות המקרה
  • בעלי המניות בחברת X (להלן: "החברה") מעוניינים למכור קרקע הנמצאת בבעלות חברה אשר בהחזקתם ומבקשים להחיל על המכירה את הוראות תיקון 83 (להלן: "הוראת השעה") לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) תשכ"ג-1963 (להלן: "החוק").
  • בעלי המניות מעוניינים לפעול על פי מתווה המתואר להלן:
   • בעלי המניות יעניקו אופציה ליזם לרכישת המקרקעין של החברה.
   • ערב מימוש האופציה על ידי היזם, החברה תפורק והזכויות במקרקעין יועברו לבעלותם של בעלי המניות, בהתאם לחלקם היחסי בחברה.
   • היזם יממש את האופציה לרכישת המקרקעין מול בעלי המניות.
 1. פרטי הבקשה לרולינג
  • לאשר כי הוראת השעה תחול גם במצב בו ליזם אופציה לרכישת המקרקעין מבעלי המניות אשר תמומש עם פירוק החברה.
  • תקופת הבניה שעל פי הוראת השעה, תימנה מיום מימוש האופציה ולא מיום הענקתה.
 1. החלטת מיסוי 3157/17 ותנאיה
  • הוראת השעה תחול במצב בו הוענקה, ליזם אופציה, על ידי בעלי המניות בחברה, אף עם הזכות טרם הגיעה לידיהם.
  • תקופת הבניה לעניין הוראת השעה, תימנה מיום מימוש האופציה על ידי היזם.
  • במסגרת החלטת המיסוי נקבעו תנאים נוספים.

 

לחץ כאן להחלטת מיסוי 3157/17

ראה גם החזר מס שבח , חישוב מס שבח , מיסוי מקרקעין טפסים