החלטת מיסוי 3311/18 – חוקי עידוד – חוק האנג'לים - השקעה בחברת מטרה על ידי שותפות

החלטת מיסוי 3311/18 – חוקי עידוד – חוק האנג'לים -  השקעה בחברת מטרה על ידי שותפות

להלן תמצית החלטת המיסוי:

העובדות

 1. שותפות של יחידים (להלן: "השותפות") הוקמה לטובת ביצוע השקעה בחברת הזנק (להלן: "חברת המטרה") בהתאם להוראות סעיף 20 בהוראת השעה לעידוד תעשייה עתירת ידע (להלן: "הוראת השעה"). בהסכם אשר נחתם בין השותפות לחברת המטרה נקבע כי תמורת סכום ההשקעה תקצה חברת המטרה לשותפות מניות.
 2. חלק מן השותפים בשותפות החזיקו עבור אחרים, בנאמנות, יחידות השתתפות בשותפות. כמו כן, חלק מן השותפים עומדים בהגדרת "קרוב" כמשמעותה בסעיף 20(א) להוראת השעה.
 3. השותפים בשותפות הצהירו, בין היתר, את ההצהרות שלהלן:
  • השותפות תבצע השקעה אך ורק בחברת המטרה שנקבעה ולא בחברות אחרות.
  • הימנות ממס או הפחתת מס אינן בין המטרות העיקריות של ההשקעה בחברת המטרה.
  • חברת המטרה עומדת בהגדרה הקבועה בהוראת השעה.
  • מניותיה של חברת המטרה המוקצות לשותפות, יירשמו על שם השותפות ולא על שם השותפים.

פרטי הבקשה

השותפות ביקשה לאשר את תחולת הוראות סעיף 20 בהוראת השעה בנוגע לכל אחד מן השותפים בגין ההשקעה המזכה במניות חברת המטרה באמצעות השותפות, כל שותף על פי חלקו בשותפות.

החלטת המיסוי ותנאיה

 1. נקבע כי סעיף 20 להוראת השעה יחול על כל אחד מן השותפים על פי חלקו בגין ההשקעה המזכה במניות חברת המטרה (המוחזקות על ידי השותפות) בכפוף לאמור להלן:
  • השותפות תחזיק במניות של חברת המטרה והשותפים יחזיקו ביחידות ההשתתפות של השותפות לכל אורך "תקופת ההטבה", כמשמעותה בסעיף 20(א) בהוראת השעה.
  • השותפות לא תבצע הקצאות נוספות ו/או השקעות נוספות ו/או השקעות מזכות עתידיות נוספות ולא תבצע כל פעילות עסקית נוספת למעט ביצוע ההשקעה המזכה כאמור בהסכם.
  • השותפים מתחייבים כי שיעור החזקתם בשותפות לא ישתנה לכל אורך "תקופת ההטבה".
  • במקרה של הפרת אחד או יותר מהאמור בסעיפים 1.1 – 1.3 לעיל, השותפות וכל אחד מן השותפים ידווחו לפקיד השומה בגין הפרת התנאי על ההשקעה המזכה של השותפות וכל אחד מהשותפים יגיש דוח אישי מתקן, בו הוא מבטל את הניכוי אשר ניתן לו. נקבע כי גם אם אחד מהשותפים מימש את חלקו או אם השותפות מימשה חלק מהשקעתה, יהווה הדבר הפרה של כלל ההשקעה המזכה לכל השותפים. לעניין זה, לא יראו ב"מכירה שלא מרצון" כמשמעותה בסעיף 103 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961, כהפרה ויחולו הוראות סעיף 2.5.2 לחוזר מס הכנסה 2/2017 בעניין זה.
  • כל אחד מן השותפים, לרבות אלה אשר יחידות ההשתתפות שלהם מוחזקות באמצעות נאמן, יגיש דוח אישי לצורכי מס על הכנסותיו בהתאם לאמור בסעיף 131 לפקודה (להלן: "הדוח האישי") בכל שנה בו מוחזקות המניות אשר הוקצו בגין ההשקעה המזכה. נוסף על כך, כל אחד מן השותפים, לרבות אלא אשר יחידות ההשתתפות שלהם מוחזקות באמצעות נאמן, יצרף לדוח האישי את טופס מספר 5950 והנספח לטופס וכן את טופס מספר 5951.
  • בחישוב סכום ההשקעה המרבי, כמשמעותו בסעיף 20(ב) בהוראת השעה, יובאו בחשבון כלל השקעותיו המזכות של השותף בחברת המטרה, הן באמצעות השותפות (על פי חלקו היחסי בהשקעה המזכה), הן במישרין, וכן השקעות כאמור שביצע קרובו בחברת המטרה.
 1. במסגרת החלטת המיסוי, נקבעו תנאים ומגבלות נוספים.

לחץ כאן להחלטת מיסוי 3311/18