החלטת מיסוי 3591/14 - מיסוי מקרקעין - התקופה שבה יחשב מוכר כבעל זכות בדירה לעניין סעיף 49ב(2) לחוק

החלטת מיסוי 3591/14 - התקופה שבה יחשב מוכר כבעל זכות בדירה לעניין סעיף 49ב(2) לחוק - מיסוי מקרקעין 

להלן תמצית החלטת מיסוי:

עובדות המקרה

 1. מר א' (להלן: "המוכר") מחזיק בדירת מגורים (להלן: "הדירה") קרוב ל-30 שנה כדייר מוגן.
 2. הדירה מצויה בבניין לשימור אשר עומד על תילו עשות שנים (כ-70 שנה).
 3. רשות הפיתוח הציעה למוכר לרכוש את זכויות הבעלות בדירה.
 4. מעבר לדירה זאת, אין בבעלות המוכר, או בבעלות מי מהתא המשפחתי אליו הוא משתייך, דירת מגורים אחרת.
 5. למוכר אין אמצעי מימון ו/או אפשרות לממן את הרכישה באמצעות משכנתא ועל כן מבחינתו הדרך היחידה לממש את זכות הרכישה הינו באמצעות מכר זכויות הבעלות בדירה אשר ירכשו על ידו לצד ג' מיד או בסוך לרכישת הדירה על ידו (BACK TO BACK).
 6. המוכר מעוניין לרכוש את זכות הבעלות בדירה ולמוכרה מיד. 

הבקשה לרולינג

לראות בתקופת החזקת הדירה על ידי המוכר כדייר מוגן כחלק מתקופת ההחזקה הנדרשת לצורך עמידה בתנאי סעיף 49ב(2) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן: "החוק"). 

החלטת מיסוי 3591/14 ותנאיה:

 1. במסגרת תיקון מספר 76 לחוק מיסוי מקרקעין הוסף תנאי לפטור על פי סעיף 49ב(2) לחוק והוא שהמוכר היה בעל הזכות בדירה הנמכרת במשך 18 חודשים לפחות מיום אשר הייתה לדירת מגורים. התנאי האמור נועד למנוע שימוש לרעה במערכת הפטורים הקבועה בחוק בעת מכירת דירת מגורים אשר לא נעשה בה שימוש למגורים אלא לצורך מימוש השקעה מהיר, כיוון שמכירה כזאת עומדת בניגוד לתכלית הסוציאלית של פרק חמישי 1 לחוק.
 2. שימוש למגורים בידי המוכר במעמד של דייר מוגן, ובנסיבות המקרה של כ- 30 שנים במעמד של דייר מוגן, עונה על התכלית הסוציאלית העומדת בבסיס הפטור הקבוע בסעיף 49ב(2) לחוק, הגם שהשימוש למגורים בידי המוכר נעשה מכוח זכות משפטית אשר אינה עולה כדי זכות במקרקעין כהגדרתה בחוק (דיירות מוגנת).
 3. אין באישור זה בכדי להשליך על יתר תנאי הפטור, הן התנאים המקדמיים והן התנאים המפורטים בסעיף 49ב(2) לחוק.
 4. הזכאות לפטור על כל היבטיו, למעט עמידה בתקופת החזקה מינימאלית, כאמור, תבחן במשרד מיסוי מקרקעין האזורי במסגרת הליך השומה.
 5. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים. 

לחץ כאן להחלטת מיסוי 3591/14

ראה גם החזר מס שבח , חישוב מס שבח , מיסוי מקרקעין טפסים