החלטת מיסוי 4973/18 – מס ערך מוסף – שיעור המס על שירותי הובלה ושילוח בינלאומי

החלטת מיסוי 4973/18 – מס ערך מוסף – שיעור המס על שירותי הובלה ושילוח בינלאומי – החלטת מיסוי בהסכם

להלן תמצית החלטת המיסוי:

העובדות

חברה עוסקת בהובלה ושילוח מטענים מכתובת הלקוח בארץ לכתובת לקוח בחו"ל ולהיפך (להלן: "השירותים").

 • השירותים ניתנים על ידי החברה בישראל באמצעות עובדים, המועסקים על ידה באופן ישיר, ובאמצעות רכבי החברה. השירותים בחו"ל ניתנים באמצעות קבלן משנה.
 • החברה דואגת שהמטען אשר נאסף מכתובת הלקוח בארץ או בחו"ל, יעבור את כל הליכי היצוא או היבוא בהתאמה, יישלח לנמל המוצא וכן עוקבת אחר המטענים עד להגעתם ליעד הסופי.
 • השירותים ניתנים הן ללקוחות פרטיים והן ללקוחות עסקיים ובכלל זה גם לתושבי חוץ.

הבקשה

אישור כי על השירותים הניתנים על ידי החברה ללקוחותיה יחול מע"מ בשיעור אפס בהתאם להוראות סעיף 30(א)(11) לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 (להלן: "החוק").

תמצית הסדר המס ותנאיו

סעיף 30(א)(11) לחוק קובע מע"מ בשיעור אפס על "הובלת מטענים בדרך האוויר או הים מישראל ואליה;".

 • מע"מ בשיעור אפס יחול על הובלה בינלאומית של טובין, לרבות הובלה באמצעות חברות בלדרות.
 • לעניין סעיף 30(א)(11) לחוק יש להבחין בין מספר מצבים כמפורטים להלן:
  1. מתן שירותי הובלה בקשר ליבוא טובין

סעיף 30(א)(11) לחוק יחול על מי שעוסק בהובלה בינלאומית מחו"ל לישראל. לעניין זה יש להבחין בין שני מצבים כלהלן:

 • הובלה מחו"ל עד לחצרי הלקוח בישראל- - כאשר על פי תנאי ההתקשרות בין המוביל למזמין שירותי ההובלה (הספק בחו"ל או הלקוח בישראל, לפי העניין) הטובין יימסרו ללקוח בחציריו בישראל (Door To Door) – יחול מע"מ בשיעור אפס על מלוא מרכיב ההובלה.

בהקשר זה יובהר, כי כאשר המוביל הבינלאומי מתקשר עם עוסק מקומי למתן שירותי הובלה מנמל היבוא ועד לחצרי הלקוח בישראל, הרי שעל מרכיב זה של השירות יחול מע"מ בשיעור מלא, אלא אם תמורת השירות מהווה חלק מערך הטובין שנקבע כאמור בסעיף 129 עד 133ט לפקודת המכס, או אז יחול מע"מ בשיעור אפס בהתאם להוראות סעיף 30(א)(5) לחוק.

המוביל המקומי יוציא חשבונית מס בשיעור אפס או בשיעור מלא, בהתאם לאמור לעיל, למוביל הבינלאומי.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מהחבות במע"מ על יבוא הטובין, לרבות על מרכיבי הובלה עד למקום היבוא, כחלק מערך הטובין לצורכי מכס.

 • הובלה מחו"ל עד לנמל היבוא בישראל – אשר על פי תנאי ההתקשרות בין המוביל למזמין שירותי ההובלה (הספק בחו"ל או הלקוח בישראל, לפי העניין) מתחייב המוביל לשנע את הטובין עד לנמל היבוא בישראל בלבד – יחול מע"מ בשיעור אפס.

יודגש כי על מרכיב ההובלה בתוך שטח מדינת ישראל מנמל היבוא ועד לחצרי הלקוח יחול מע"מ בשיעור מלא.

 1. מתן שירותי הובלה בקשר ליצוא טובין

גם לעניין זה יש להבחין בין שני מצבאים כלהלן:

 • כאשר ההתקשרות כוללת שירותי הובלה תחילתם בחצרי היצואן בישראל וסיומם בחו"ל – על כלל מרכיבי ההובלה יחול מע"מ בשיעור אפס, בין אם מזמין שירותי ההובלה הוא היצואן, ובין אם הוא הלקוח בחו"ל.
 • כאשר ההתקשרות אינה כוללת את שירותי ההובלה מחציריו של היצואן לנמל היצוא ושירות זה ניתן במסגרת התקשרות נפרדת עם מוביל מקומי – יחול מע"מ בשיעור מלא על מרכיב ההובלה בתוך ישראל.
  1. אישורינו מתייחס אך ורק לשירותי ההובלה הניתנים על ידי החברה ואינו מתייחס לשירותים אחרים אשר מעניקה החברה ללקוחותיה לרבות שירותי עמילות מכס, שירותי אחסנה וכו' שאינם חלק ממרכיב ההובלה.
  2. הסוגיה ועמדתנו הובאו בתמצית בלבד.
  3. החלטה זו מבטלת מיום פרסומה עמדות מקצועיות אשר ניתנו בעבר על ידי הנהלת רשות המיסים, המשרדים האזוריים או גורם אחר, במידה ונקבע בהן אחרת.

 

לחץ כאן להחלטת מיסוי 4973/18