החלטת מיסוי 4983/15 - מיסוי מקרקעין- חלוקת עיזבון בין יורשים של חבר קיבוץ – החלטת מיסוי בהסכם

החלטת מיסוי: 4983/15 - חלוקת עיזבון בין יורשים של חבר קיבוץ – מיסוי מקרקעין

להלן תמצית החלטת מיסוי 4983/15:

עובדות המקרה:

  • ש' היה חבר קיבוץ עובר לפטירתו (להלן "המנוח").
  • המבקשים, א', ב' ו-ג' הינם ילדיו ויורשיו של המנוח בחלקים שווים על פי צו קיום צוואה.
  • על נכסי עיזבון המנוח נמנים הנכסים הבאים:
   • זכויות המנוח בקיבוץ, לרבות הזכות למגורים ובבית המגורים ובכל זכות אשר תשויך לה (להלן: "הזכויות בקיבוץ").
   • נכסים נוספים ויתרות כספים בחשבונות בנקים.
  • הקיבוץ נמצא בעיצומו של הליך הפיכה למושב עובדים, כך שאם יושלם התהליך - זכות החברות בקיבוץ תניב לחבר זכות לנחלה בסופו של יום.
  • על פי תקנון הקיבוץ, ניתן להוריש את הזכויות בקיבוץ ליורש אחד בלבד.
  • לאור זאת, בכוונת היורשים להגיע להסכמות כדלהלן:
   • כל זכויות היורשים בעיזבון המנוח, למעט הזכויות בקיבוץ, תחולקנה בין היורשים, בעין, שווה בשווה.
   • על זכויות היורשים בקיבוץ (ובעתיד בנחלה) תחולנה ההוראות להלן:
   • בהתאם לתקנון הקיבוץ ולנהליו וזאת לנוכח דרישות הקיבוץ לרישום הזכויות בקיבוץ על שם אחד היורשים בלבד. לא' זכות בלתי הדירה למשך כל ימי חייו, וככל שיחפוץ בכך, להתגורר בבית מגוריו של המנוח בקיבוץ, ולאיש לא תהא הזכות לדרוש את פינויו מבלי לקבל לכך את הסכמתו מראש ובכתב.
   • זכותו של א', כאמור לעיל, בזכויות בקיבוץ הינה זכות אישית בלבד ואינה ניתנת להעברה או למסירה לצד שלישי כלשהו, בכך דרך שהיא, לרבות לא בדרך של השכרה או מתן הרשאה לשימוש.
   • בכל מקרה של דיספוזיציה בזכויות בקיבוץ מכל סיבה שהיא, לרבות של מכירה או הורשה, יהיו זכאים ב' וג' לחלקם (1/3 כל אחד) בהתאם צוואת המנוח.
   • להבטחת זכויות ב' וג', יירשם משכון לטובתם על זכויותיו של א' בקיבוץ. בקרות אירוע של מימוש כאמור בס' 6.2.3 להחלטת המיסוי, יהיו רשאים הם לממש את השעבוד בהתאם להוראות ההסכם, ככל שלא ישולם להם חלקם.
   • במשך כל תקופת מגוריו של א' בבית המגורים אשר בקיבוץ – ישלם א' לאחיו, היורשים האחרים, תשלום חודשי המהווה 2/3 מדמי שכירות מקובלים בסביבה הקרובה לבית המגורים. הסכום יעודכן עם הזמן בהתאם לדמי שכירות אשר יהיו מקובלים באזור, ובהעדר הסכמה – ישוערך הסכום בהתאם לחוק פסיקת ריבית והצמדה. ל- א' הזכות לדחות את מועד פירעונו של תשלום זה לאחיו עד מועד מכירת הזכויות בקיבוץ או הורשתן.
   • זכויות הקיימות במועד החתימה, או אשר תהיינה בעתיד, הנובעות מן החברות באגודה, כגון זכויות לקבל מגרש בהרחבה או זכות לקבלת כספים כתוצאה ממימוש קרקע חקלאית או זכויות הנובעות מן הקרקע או מפדיון הזכויות השייכות לאגודה או מיוחסות לזכויות בקיבוץ, תהיינה שייכות לכל אחד מהיורשים בחלקים שווים.

 

 1. הבקשה לרולינג:
  • חלוקת נכסי העיזבון בהתאם להסכם החלוקה בין היורשים תהא פטורה ממס שבח מקרקעין ומס רכישה.
  • בהעברת הזכויות בקיבוץ על ידי היורשים ב' ו-ג' לידי היורש א' יראו כיצירת נאמנות אשר בה ב' ו-ג' הם גם הנהנים. א' מחזיק את הזכויות בקיבוץ: 2/3 עבור אחיו היורשים בנאמנות ו-1/3 עבור עצמו.
  • חלוקת הכספים ממימוש עתידי של הזכות למגורים בקיבוץ, לא תיחשב כעסקה נוספת במקרקעין בין היורשים.

 

 1. הסדר המס בהתאם להחלטת המיסוי
  • הסכם חלוקת העיזבון מהווה חלוקה ראשונה של נכסי העיזבון כמשמעותה בס' 5(ג)(4) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן: "החוק") המתבצעת בהתאם להוראות הצוואה. חלוקה זאת לא תיחשב כמכירה, ובלבד שלא משולמים בה כספים מחוץ למסת נכסי העיזבון.
  • בהתאם למערכת היחסים אשר בין הקיבוץ לחבריו, לא יכולים יורשי המנוח להיות בעלים במושע או לחלק בעין את הזכויות בקיבוץ (בין בקיבוץ ובין בעתיד בנחלה במושב עובדים). עובדה זאת אינה פוגעת בזכותם הכלכלית של יתר היורשים כיורשים בעיזבון אביהם על מכלול זכויותיו בקיבוץ.
  • בהתאם להסכם שומרים יתר היורשים על מלוא זכויותיהם הכלכליות והמשפטיות כפי חלקם היחסי בעיזבון כך שמכוח הסכם זה ביניהם, קבלתו לחברות בקיבוץ של א' ורישום הזכויות על שמו בהתאם לתקנון הקיבוץ ולנהליו, ייעשה בנאמנות לטובת אחיו וזאת לגבי 2/3 בזכויות בקיבוץ. כך, ישלם היורש א' ליתר היורשים, שווה בשווה, דמי שכירות כמקובל באזור, ובעת מימוש כלכלי של הזכויות בקיבוץ (בית המגורים, נחלה עתידית אשר תתקבל וכן כל זכויות עתידיות הנובעות מן החברות באגודה, כגון זכויות בהרחבה זכויות מפיצול הנחלה זכויות ממימוש קרקע חקלאית), יהא זכאי כל אחד מן היורשים לשליש מאותם נכסים/כספים.

לאור האמור, ההסכם מהווה חלוקה ראשונה של נכסי העיזבון והסכם החלוקה אינו מהווה עסקה במקרקעין, בתנאי שיירשם משכון או הערת אזהרה כמפורט בחלק העובדתי.

 • מכירה עתידית של הזכויות בקיבוץ או שינוי כלשהו בזכותו של מי מבין היורשים בזכויות בקיבוץ אשר לא ישקף שליש בנכסים זכויות בקיבוץ, ייחשב כאירוע מס לצורך החוק (ולא כחלוקה ראשונה) וכל אחד מן היורשים, לפי העניין יחשב כ"כמוכר".
 • בהסכמת היורשים ב' ו-ג' לקבלת א' כחבר בקיבוץ וכבעל הזכויות בקיבוץ יראו כיצירת נאמנות לטובתם ביחס ל-2/3 מן הזכויות בקיבוץ אותן קיבלו מכוח ירושה. ב' ו-ג' ייחשבו כיוצרי הנאמנות אשר על פיה הם הנהנים, כאשר הנאמן, אשר הינו א', מחזיק ב-2/3 מן הזכויות בקיבוץ בנאמנות ו-1/3 עבור עצמו מכוח הירושה.
 • על יצירת הנאמנות כאמור, ידווחו הצדדים אל המנהל על גבי מש"ח אליו יצורף טופס 7067-הודעה על נאמנות.
 • יצירת הנאמנות תהא פטורה ממס שבח וממס רכישה.
 • במכירה עתידית של הזכויות בקיבוץ לצד ג' יראו בכל היורשים כמוכרים.
 • במסגרת החלטת המיסוי נקבעו תנאים ומגבלות נוספים.

 

לחץ כאן להחלטת מיסוי 4983/15

ראה גם החזר מס שבח , חישוב מס שבח , מיסוי מקרקעין טפסים