החלטת מיסוי 5163/18 – חקלאות – דיווח נפרד של חברי קיבוץ על הכנסות משוק ההון – החלטת מיסוי בהסכם

החלטת מיסוי 5163/18 – חקלאות – דיווח נפרד של חברי קיבוץ על הכנסות משוק ההון – החלטת מיסוי בהסכם

להלן תמצית החלטת המיסוי:

 1. רקע העובדתי
  • בני זוג מעל גיל 60, (להלן ביחד: "בני הזוג" ו/או "הנישומים"), אשר שניהם חברים בקיבוץ שיתופי (להלן: "הקיבוץ").
  • לנישומים הכנסות משוק ההון בשנת המס 2014.
  • בהתאם להוראות סעיפים 54 עד 58א לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה"). הכנסתם החייבת של הנישומים בשנת המס 2014 תהא הכנסתו החייבת של הקיבוץ מן המקורות השונים לאותה שנה המחולקת בין כלל חברי הקיבוץ לסוף אותה שנה, על פי השומות העצמיות של הקיבוץ.
  • הנישומים כלולים במניין חברי קיבוץ והכנסותיהם מחויבות במס במסגרת החישוב המבוצע לכלל חברי הקיבוץ.
  • בני הזוג הינם פנסיונרים ואינם עובדים בעבודה מזכה כהגדתה בסעיף 57(ב)(3) לפקודת מס הכנסה.
  • הקיבוץ הצהיר על הכנסותיו לצורכי מס כך שהכנסתו החייבת התחלקה באופן שווה בין כל חברי הקיבוץ ולא בהתאם להרכב המשפחות, וזאת בניגוד לחקיקה ולעמדת רשות המיסים.
  • בני הזוג צרפו אישור מאת הקיבוץ כי הרווחים וההפסדים משוק ההון של בני הזוג כאמור בסעיף 1.2 לעיל, לא קוזזו ולא נכללו בחישוב המס של הקיבוץ, וכי אין לקיבוץ כל התנגדות כי בני הזוג יטפלו בנושא החזר המס בגין ההכנסות משוק ההון באופן עצמאי מול רשות המסים.
  • הנישומים הצהירו כי בשנת המס 2014 לא הייתה להם הכנסה חייבת במס אשר לא נכללה בדוח המס של הקיבוץ וזאת למעט ההכנסות משוק ההון המדווחות בדוחות המס כאמור.
 1. הבקשה

קביעת אופן מיסוי ההכנסות משוק ההון של חברי הקיבוץ אשר לא נכללו בדוחות המס של הקיבוץ.

 1. הסדר המס ותנאיו:

בתוקף סמכותי לפי סעיף 158ג לפקודה, בכפוף לנכונות העובדות אשר הוצגו על ידי בני הזוג הריני לקבוע כדלקמן:

3.1   בני הזוג יהיו נתונים לחישוב מס מאוחד וזאת ללא קשר לאופן הדיווח של הקיבוץ בדוחות המס שלו. גובה הכנסת בני הזוג מן הקיבוץ לצורך חישוב המס תאה כפל הכנסת יחיד כפי שחושבה בספרי הקיבוץ.

3.2   לא יינתנו זיכויים אישיים כנגד המס החל על ההכנסות משוק ההון אשר מדווחות בדוח המס לשנת 2014.

3.3   החבר יהא בן הזוג הרשום.

3.4   שיעור המס בגין ההכנסות משוק ההון יהא בהתאם להוראות סעיף 125ג'.

3.5   קיזוז הפסדים בהתאם להוראות סעיף 92 לפקודה יתאפשר אך ורק כנגד הכנסות בני הזוג אשר לא נכללו במסגרת הדיווחים של הקיבוץ.

3.6  למען הסר ספק, ידוע, מובהר ומוסכם, כי במידה לאחר שיערכו לקיבוץ שומות סופית/ו/או שהקיבוץ יבקש לבצע פריסת רווח הון בהתאם לאמור בסעיף 91(ה)(1) לפקודה, תהא רשות המסים רשאית לתקן את השומות בהתאם לסעיף 147(א)(1) לפקודת מס הכנסה. הפרשי המס בהתאם לסעיף זה יישאו ריבית והפרשים בהתאם לחוק.

3.7   בהחלטת המיסוי נקבעו תנאים נוספים.

לחץ כאן להחלטת מיסוי 5163/18