החלטת מיסוי 5423/17 – העברת דירה בבנייה לבעל מניות מהותי מכוח הוראות המעבר לסעיף 96 לחוק ההתייעלות הכלכלית

החלטת מיסוי 5423/17 – העברת דירה בבנייה לבעל מניות מהותי מכוח הוראות המעבר לסעיף 96 לחוק ההתייעלות הכלכלית – מיסוי מקרקעין - החלטת מיסוי בהסכם

 1. עובדות המקרה
  • פלוני הינו בעל מניות מהותי בחברה (להלן: "בעל המניות המהותי").
  • בבעלות החברה דירה אשר נרכשה מקבלן בשנת 2010 ובנייתה הסתיימה ביוני 2017 (להלן: "הדירה").
  • על פי הצהרת בעלה המניות המהותי, החברה רכשה את הדירה על מנת שתשמש אותו ואת משפחתו עם סיום הבנייה. לצורך כך, בעל המניות המהותי ביצע שינויים מהותיים בתכנון הדירה באמצעות אדריכלית אשר אמונה הן על הייעוץ באשר לשינויים התכנוניים והן על עיצוב הפנים לאחר סיום הבנייה, על מנת להתאימה לבעל המניות המהותי ולמשפחתו.
 1. הבקשה לרולינג
  • מבוקש לאשר כי הוראות המעבר הקבועות בסעיף 96 לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו- 2018), התשע"ז-2016 (להלן: "הוראות המעבר") יחולו על העברת הדירה לבעל המניות המהותי.
 • תמצית החלטת מיסוי 5423/17 והתנאים להחלטה
  • הוראות המעבר יחולו גם על העברת דירה אשר בנייתה טרם הסתיימה והועברה אל בעל המניות המהותי בהתקיים התנאים הקבועים בהוראת המעבר ובתנאים הבאים:
   • הדירה הינה דירה אשר יש עמה התחייבות מצד המוכר לסיים את הבנייה ("דירת קבלן") או דירה אשר נרכשה במסגרת קבוצת רכישה.
   • הדירה נרכשה לפני יום 31 בדצמבר 2016 (ערב כניסת החוק לתוקף).
   • בעל המניות המהותי יעבור להתגורר בדירה לא יאוחר מיום 31 בדצמבר 2018 (תום תקופת הוראת המעבר) או עם סיום בנייתה, לפי המוקדם. לעניין זה, יראו קבלת טופס 4 כסיום בנייה.
   • בעל המניות המהותי ומשפחתו יתגוררו בדירה למשך תקופה של שנתיים לפחות.
   • השימוש הראשון בדירה ייעשה על ידי בעל המניות המהותי ולא על ידי שוכר או צד ג'.
  • בגין העברת הדירה אל בעל המניות המהותי, יחויב בעל המניות המהותי, ביום ההעברה, בהכנסה מדיבידנד/משכורת/עסק בגובה יתרת שווי הרכישה בידי החברה על פי חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן: "החוק") ויוצאו שומות מס שבח ומס רכישה לפי החוק, אשר גבייתן תהא מוקפאת עד להתקיימותם של התנאים המפורטים לעיל.
  • עד למועד העברת הדירה אל בעל המניות המהותי, יחולו הוראות המעבר במלואן, לרבות חיוב בדמי שימוש עד ליום העברת הדירה.
  • במקרה של אי עמידה באחד התנאים המנויים לעיל, לא יחול הפטור מכוח הוראות המעבר ויחול סעיף 3(ט1) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961.
  • במסגרת החלטת המיסוי נקבעו תנאים נוספים.

לחץ כאן להחלטת מיסוי 5423/17