החלטת מיסוי 5867/17 – חוקי עידוד – מפעל טכנולוגי מועדף שרוכש IP – החלטת מיסוי בהסכם

החלטת מיסוי 5867/17 – חוקי עידוד – מפעל טכנולוגי מועדף שרוכש IP – החלטת מיסוי בהסכם

להלן תמצית הרולינג:

העובדות

 1. חברה תושבת ישראל (להלן: "החברה") עוסקת במתן שירותי מחקר ופיתוח עבור חברה קשורה מחוץ לישראל (להלן: "מרכז הפיתוח") ובנוסף בבעלותה מפעל לייצור מוצרים המבוססים על הקניין הרוחני (להלן: "ה-IP") אשר מפותח במרכז הפיתוח (להלן: "מפעל הייצור").
 2. בגין ה- IP, רשמה החברה הקשורה פטנטים במדינות שונות.
 3. הכנסותיה של החברה היו כדלקמן:
  • הכנסות מכירת המוצרים המיוצרים במפעל הייצור תוך תשלום תמלוגים עבור השימוש ב-IP של החברה הקשורה.
  • הכנסות ממתן שירותי מו"פ לחברה הקשורה במודל של עלות ומרווח (COST+ּ).
 4. בכוונת החברה לרכוש את ה- IP מן החברה הקשורה בדרך של קבלת זכות שימוש בלעדית מהחברה הקשורה (ללא העברת הרישום בפועל). החל ממועד רכישת ה- IP, מרכז הפיתוח לא ייתן עוד שירותי מו"פ לחברה הקשורה אלא יפתח עבור החברה. בנוסף, מפעל הייצור לא ישלם תמלוגים עבור זכות השימוש ב- IP.

פרטי הבקשה

 1. החברה ביקשה שמפעלה יהווה "מפעל טכנולוגי מועדף" כמשמעותו בסעיף 51כד לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 (להלן: "החוק") כנוסחו לאחר תיקון מס' 73.
 2. החברה ביקשה כי הכנסותיה ממכירת המוצרים יהיו "הכנסה טכנולוגית" כמשמעות המונח בסעיף 51עד לחוק.

תמצית המיסוי ותנאיה

 1. נקבע כי יראו במפעל החברה כ"מפעל טכנולוגי מועדף" על בסיס עמידתה בתנאים הקבועים בהגדרה הקבועה בסעיף 51 כד בכל שנת מס. לעניין בדיקת התקיימות התנאים הקבועים בהגדרה לשנות המס אשר טרם רכישת ה- IP, נקבע כי לצורך בדיקת התנאי הקבוע בסעיף (1) להגדרת "מפעל טכנולוגי מועדף", יראו בהוצאות המו"פ אשר הוציאה החברה במסגרת מתן שירותי המו"פ לחברה הקשורה במרכז הפיתוח, כהוצאות מו"פ.
 2. נקבע כי הכנסותיה של החברה ממכירת המוצרים המבוססים על ה-IP החל ממועד רכישתו על ידי החברה (ללא צורך בהעברת הרישום בפועל אלא באמצעות רכישת זכות השימוש ב- IP), יהיו "הכנסה טכנולוגית" כהגדרתה בסעיף 51 כד לחוק.
 3. נקבע שמתוך הכנסתה של החברה, יש לחשב את ההכנסה המיוחסת לפעילות הייצור בהתאם למנגנון הקבוע בתקנות עידוד השקעות הון (הכנסה טכנולוגית מועדפת ורווח הון למפעל טכנולוגי), התשע"ז-2017 (להלן: "התקנות").
 4. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

לחץ כאן להחלטת מיסוי 5867/17